اعدام قتلِ عمدِ دولتی است!

 
گزارش پیکت اعتراضی 10 اکتبر 2009

ما فعالین سازمان آزادی زن، در روز جهانی لغو اعدام، در سرمای زیر صفر، در مرکز شهر کیرونا سوئد که یکی از شمالی ترین شهرهای سوئد می باشد پیکت اعتراضی موفقی را برگزار کردیم.
ما موفق شدیم با پخش صدها نسخه از اطلاعیه مشترک سازمان آزادی زن و مرکز پیگرد سران رژیم اسلامی به جرم جنایت علیه مردم، این روز را به روز اعتراض علیه رژیم صد هزار اعدام تبدیل کنیم.

در این اطلاعیه توضیح داده شده بود که قتل عمد دولتی هر ساله جان هزاران انسان را در سراسر جهان میگیرد. با اینکه چین، عربستان سعودی و آمریکا هم در صدر جدول اعدام قرار دارند، جمهوری اسلامی اما در جهان نمونه است. این رژیم به دلیل اعدام کودکان، جوانان، زنان، روزنامه نگاران، دانشجویان، کارگران، دگراندیشان، آتیستها، کمونیست ها، همجنسگرایان و هر فرد مخالف نظام، یک  نمونه از بربریت قرون وسطی در دوره معاصر است.

 رژیم اسلامی فقط در چند ماه گذشته بیش از 100 نفر را به دار آویخته، جوانان معترض را بعد از شکنجه و تجاور در زندانها و مخفیگاههای قرون وسطایی به قتل رسانده و میکوشد با پخش اخبار مربوط به احکام اعدام، جو ارعاب و وحشت را در جامعه حکمفرما کند. 

در طی این ساعت، ما تلاش کردیم با مردمی که با کنجکاوی اطلاعیه های ما را دریافت می کردند از اوضاع ایران صحبت کنیم و از آنها بخواهیم به ما کمک کنند تا جلوی این بربریت قرون وسطایی گرفته شود!
سازمان آزادی زن، همچنان شما مردم آزادیخواه و انساندوست را فرامیخواند تا بمنظور گسترش مبارزه علیه اعدام، به سایت سازمان آزادی زن مراجعه کرده و پتیشن ما مبنی بر " سران رژیم جمهوری اسلامی باید محاکمه شوند" را امضاء کنید.
http://www.petitiononline.com/mk072009/petition.html

 

جمعی از فعالان سازمان آزادی زن - کیرونا

سازمان آزادی زن– واحد سوئد
مرکز پیگرد سران رژیم اسلامی به جرم جنایت علیه مردم ایران
11-10-2009
www.azadizan.net   www.wantedbypeople.com