اعدام قتلِ عمدِ دولتی است!

img46a653645aa25 http://www.for-abetterworld.com/kampin_10oktober/edamha/teens-execution-iran.jpg

 

 روز ۱۰ اکتبر برابر با 18 مهر، روز جهانی علیه اعدام است. این روز را به روز اعتراض علیه رژیم صد هزار اعدام تبدیل کنیم. قتل عمد دولتی هر ساله جان هزاران انسان را در سراسر جهان میگیرد. چین، عربستان سعودی، ایران و آمریکا در صدر جدول اعدام قرار دارند. جمهوری اسلامی اما در جهان نمونه است. این رژیم به دلیل اعدام کودکان، جوانان، زنان، دانشجویان، آتیستها، کمونیست ها، همجنسگرایان و هر فرد مخالف نظام، یک  نمونه از بربریت قرون وسطی در دوره معاصر است.

 رژیم اسلامی فقط در چند ماه گذشته بیش از 100 نفر را به دار آویخته، جوانان معترض را بعد از شکنجه و تجاور در زندانها و مخفیگاههای قرون وسطایی به قتل رسانده و میکوشد با پخش اخبار مربوط به احکام اعدام، جو ارعاب و وحشت را در جامعه حکمفرما کند. 
باید جلوی این بربریت قرون وسطایی را گرفت! باید متحد و همصدا بر علیه زندان و شکنجه و اعدام ایستاد.
سازمان آزادی زن و "مرکز پیگرد سران رژیم اسلامی" بمنظور گسترش مبارزه علیه اعدام، تمام سازمانها، نهادها و نیروهای آزادیخواه و انساندوست را فرامیخواند که در این روز متحدانه علیه اعدام بمیدان بیایند. این روز را به روز اعتراض علیه رژیم صد هزار اعدام، رژیم کهریزک و خاوران تبدیل کنیم.

 وعده ما 10 اکتبر:
گوتنبرگ: (برونز پارکن بین ساعت13 تا 18) .
کیرونا: ( سنترم شهر جنب سوئد بانک بین ساعت 13 تا 14)

 

سازمان آزادی زن– واحد سوئد
مرکز پیگرد سران رژیم اسلامی به جرم جنایت علیه مردم ایران
04-10-2009
www.azadizan.net   www.wantedbypeople.com

Tel: 0046 0737 262622هماهنگ کننده آکسیون: شهلا نوری