عسلويه:
کشمکش کارگران برسر قراردادها ادامه دارد!

بنا به خبر دريافتى٬ از روز ۵ فروردين کارفرما براى تحت فشار قرار دادن کارگران از ورود آنها به داخل فازها و پالايشگاههاى عسلويه جلوگيرى ميکند. کارفرما و مسئولين شرکتهاى پيمانى در مقابل خواست افزايش دستمزدها و قراردادهاى جديد٬ سياست تهديد و اخراج را پيش گرفتند و ورود کارگران را به داخل سايتها منوط به امضاى قرارداد کارفرما کرده اند. کارفرما تاکنون تعدادى از کارگران را اخراج کرده است که با اعتراض همکاران و کارگران ديگر برسر کار برگشته اند. 

کارگران در متن کشمکش و بحث و جدال نهايتا حاضر شدند قراردادها را با تغييراتى امضا کنند. اين تغييرات شامل موارد زير است:

١- کارفرما موظف شد که بلافاصله ۶ درصد افزايش دستمزد را قبول و پرداخت کند٬ ٢- سنوات سالانه را بلافاصله به حساب کارگران واريز کند٬ ٣- مزايا از جمله عيدى و غيره در قرارداد قيد شود و بلافاصله پرداخت شود٬ ۴- بعد از دو ماه به ميزان دستمزد فعلى ١٠ درصد اضافه شود.

کارگران عسلويه بدنبال يک رشته اعتراضات و اجتماعات برسر قراردادها نهايتا توانستند بخشهائى هر چند ناچيز از خواستهايشان را متحقق و قراردادهاى جديد را امضا کنند. کارگران اما ناراضى اند و کشمکش برسر تعيين دستمزد مورد نظر کارگران ادامه دارد.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٨ فروردين ١٣٩٠ – ٧ آوريل ٢٠١١