فولاد مبارکه اصفهان
فريد دهقانى قربانى فشار کار شد

در فولاد مبارکه اصفهان مرتبا کارگران بدليل فشار کارى دچار سکته قلبى ميشوند و فقدان بديهى ترين امکانات پزشکى در اين شرايط حساس جان کارگران را ميگيرد.

فريد دهقانى سامانى٬ ٣۵ ساله و داراى يک فرزند ۵ ساله٬ کارگر متخصص در حاليکه در ارتفاع سى مترى همراه همکارانش مشغول تعميرات ساليانه بودند٬ سکته قلبى کرد. فريد دهقانى بدنبال سکته با تاخير با سبد پائين آورده شد. اما بعلت نبود وسائل انتقال در اين مرکز مهم و قديمى صنعتى با تاخير به بهدارى کارخانه منتقل شد. متاسفانه فريد در بهدارى کارخانه بازهم بدليل فقدان امکانات و عدم رسيدگى فورى دچار سکته دوم شد. بعد از سکته دوم فريد را به بيمارستان مبارکه منتقل ميکنند. فريد بدليل فقدان امکانات در اين مرکز بويژه بدنبال سکته دوم و نارسائى خونى ايجاد شده به حالت کوما ميرود. در اين شرايط تصميم ميگيرند او را با آمبولانسى به بيمارستان اصفهان منتقل کنند. دقايقى از انتقال فريد نميگذرد که در مسير قلبش مى ايستد و جان ميسپارد.

فريد دهقانى چهارمين کارگرى است که در اين مرکز طى مدت نسبتا کوتاهى بدليل فشار کار٬ استرس شديد٬ فقدان امنيت شغلى و ناچارى براى انجام هر کار خطر ناکى٬ دچار سکته قلبى شده است. فريد براى تهيه لقمه نانى و با هزار آرزو براى فرزند دلبندش وارد کارخانه شد اما به خانه برنگشت.  فريد قربانى حرص و ولع سرمايه براى سود بيشتر شد. قاتل او و کارگرانى که هر روز در چهار گوشه ايران به عناوين مختلف جان ميسپارند کسى جز سرمايه داران و حکومت اسلامى شان نيست.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى درگذشت فريد دهقانى را همسر و بستگانش٬ به کارگران فولاد مبارکه و همکاران و دوستانش صميمانه تسليت ميگويد. براى جلوگيرى از مرگ فريدها بايد کارگران فولاد مبارکه٬ ايران خودرو٬ پتروشيمى ها٬ صنايع گاز و نفت٬ کارگران در هر گوشه ايران اعتراضى قدرتمند را براى امنيت شغلى٬ امنيت محيط کار٬ تامين امکانات ضرورى بهداشتى و اوژانسى سازمان دهند. حزب از کارگران فولاد مبارکه و صنايع مختلف در اصفهان ميخواهد که در مراسم گراميداشت فريد دهقانى وسيعا شرکت کنند.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٨ اسفند ١٣٨٩ - ٢٧ فوريه ٢٠١١