عسلويه: اعتراض و اعتصاب براى افزايش دستمزد
اجتماع کارگران مقابل اداره کار عسلويه

کارگران پالايشگاههاى عسلويه درگير مبارزه برسر افزايش دستمزدها هستند. بدنبال اعتصاب رانندگان ده فاز و همينطور اعتصاب در بخش مکانيکى٬ کارگران در قسمتها و پالايشگاههاى ديگر به اشکال مختلف اعتراض و اعتصاب براى انعقاد قراردادهاى مورد نظرشان را ادامه ميدهند.

کارگران با برگزارى مجمع عمومى و انتخاب نمايندگان موقت شرايط خود را با کارفرما و پيمانکاران در ميان ميگذارند. سياست تهديد و اخراج و احضار نمايندگان کارگران به حراست توسط کارفرما و پيمانکاران براى عقب راندن کارگران شروع شده است. در صورتى که نمايندگان منتخب اگر حرف و تصميم کارگران در مجامع عمومى را پيش نبرند توسط کارگران بلافاصله عوض ميشوند. کارگران تاکنون بارها با نامه نگارى خواستار مطالبات برحق شان شده بودند اما بدنبال نتيجه نگرفتن و پاسخ ندادن کارفرما به خواستهاى کارگران تصميم گرفتند وارد اعتراض و اعتصاب شوند.

اول صبح روز  ١٧ اسفند بخشهائى از کارگران از خوابگاه بيرون آمده و در محوطه پالايشگاه تجمع کردند. بسرعت کارگران بخشهاى ديگر نيز به تجمع پيوستند. کارگران در تجمع شان دسته جمعى اعلام اعتصاب کردند و تصميم گرفتند براى پيگيرى مطالباتشان به مقابل اداره کار عسلويه بروند. کارگران با ماشينها به سمت اداره کار حرکت کردند. نمايندگان کارگران در مذاکره با اداره کار برسر خواستهاى کارگران حضور داشتند. در همان موقع رئيس تعميرات ده فاز پالايشگاهها بميان کارگران آمد. بدنبال اين جلسه قرار شد شرکت جديد با نمايندگان کارگران صحبت کند و قرارداد جديد را به آنها پيشنهاد کند. اعتصاب بدنبال اين مذاکره خاتمه يافت.

روز جمعه ١٨ اسفند کارگران از تحويل صبحانه امتناع کردند و نسبت به کيفيت صبحانه اعتراض کردند. بدنبال اين اعتراض پيمانکار کيفيت صبحانه را بهتر کرد. يکبار ديگر کارگران به کيفيت بد غذا اعتراض کردند و از گرفتن غذا امتناع کردند. نهايتا کارفرما ناچار شد غذا را بهبود دهد.

کارگران در ادامه اعتراضات شان در غذا خورى اجتماع کردند. رانندگان سرويسها نيز به تجمع و اعتراض کارگران پيوستند و اعلام حمايت کردند. اين اعتراضات براى بستن قرارداد جديد با شرکت پيمانکارى جديد پترو پى است. شرکت پيمانکار قبلى از ١۵ اسفند قراردادش تمام شده بود. اما کارگران در اعتراض به وضعيت معلق قراردادها٬ خوابگاههاى شرکت مذکور را تخليه نکردند و تقريبا تاکنون هنوز خوابگاهها در اختيار کارگران است. همراه اين اعتراضات مرتبا نمايندگان کارگران توسط کارفرما و حراست تهديد ميشوند.

در ١٩ اسفند در پالايشگاه چهارم کارگران سرويس نسبت به حقوق و مطالبات معوق اعتراض و اعتصاب کردند. اين اعتصاب که در محيط کار صورت گرفت دو ساعت ادامه داشت و کارفرما با وعده تحقق مطالبات کارگران به اعتصاب خاتمه داد.

در ٢٠ اسفند عيدى کارگران توسط شرکت به حساب کارگران واريز شد. کارگران قبلتر شکايتى در مورد قانونى نبودن قرارداد پيمانکار و بى توجهى به مطالبات کارگران به دادگسترى داده بودند. تاکنون اما از مطالبات فقط عيدى را بحساب کارگران ريخته اند.

در روز ٢٢ اسفند يکى از کارگران معترض توسط کارفرما اخراج شد. قبلا نيز يک کارگر ديگر را اخراج کرده بودند. کارفرما با حربه اخراج تلاش کرد اعتراضات کارگران را سرکوب کند.

روز ٢٣ اسفند پالايشگاه پنجم در اعتراض به سياست اخراج وارد اعتراض شد. کارگران کارت ترددشان را به کارفرما تحويل دادند و دسته جمعى کار را ترک کردند. با اين اقدام کارگران بلافاصله رئيس کل تعميرات ده فاز در محل اعتراض حضور يافت. کارگران اخراجى سرکار برگشتند.

روز ٢۵ اسفند کارگران با پيمانکار سر ميز مذاکره نشستند. نمايندگان کارگران سطوح مختلف حقوقها و تصميم مجمع عمومى را به کارفرما اعلام کردند. جلسه بدون نتيجه تمام شد. اعتراضات کارگران اما ادامه دارد.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢ فروردين ١٣٩٠ - ٢٢ مارس ٢٠١١