کامبير روستائى درگذشت!
سیاست ضد پناهندگى دولت هلند فاجعه دیگری آفرید!
khodsouzi1.jpg


با کمال تاسف٬ دیروز 6 آوریل 2011 شهر آمستردام شاهد فاجعه ای هولناک بود. کامبيز روستائى٬ پناهجوى ايرانى حدود ده سال در انتظار دریافت اقامت پناهندگى در هلند بود. اما با رد شدن این درخواست از طرف دولت به بن بست رسيد. کامبيز در اعتراض به اين وضعيت٬ در حاليکه دورى از کودکانش او را رنج ميداد٬ با فریادهایش علیه سیاستهای ضد انسانى دولت هلند٬ در اصلی ترین میدان شهر آمستردام هلند (دام) خود را به آتش کشيد! متاسفانه امروز پنجشنبه ٧ آوريل٬ عليرغم تلاش پزشکان بیمارستان سوانح سوختگی که برای نجات وی صورت گرفت٬ کامبيز روستائى درگذشت. فاجعه خودسوزى و مرگ کامبيز روستائى بسيارى را عميقا متاثر کرد و به فضاى اعتراضى در اين کشور دامن زده است.

کامبیز از دست جمهورى اسلامى گريخت و ده سال عملا در هلند اسير بود. او براى نجات جانش از جمهورى اسلامى گريخت اما جانش را در هلند از دست داد. کامبيز قربانى در منگنه مماشات دولت هلند با جمهورى اسلامى و سياستهاى دست راستى و ضد پناهندگى جانش را از دست داد. دولت هلند مسئول ايجاد شرايطى است که کامبيز را از سر استيصال به عمل وحشتناک خودسوزى هدايت کرد. دولت هلند باید پاسخگوی این فاجعه باشد .

تشکيلات هلند حزب اتحاد کمونیسم کارگری٬ سیاستهای ضد پناهندگى دولت هلند را قويا محکوم ميکند و از نيروهاى طرفدار آزادى و حقوق پناهجويان ميخواهد که به طرق مختلف عليه اين سياستها بايستند و دولت هلند را براى تغيير اين قوانين تحت فشار بگذارند. امروز ضرورى است متحدانه عليه اين سياستهاى ضد پناهندگى بميدان بيائيم. تشکيلات حزب درگذشت ناگوار کامبيز روستائى را به خانواده و بستگان و دوستانش صميمانه تسليت ميگويد.

تشکيلات هلند حزب در اين زمينه در روزهای آتی براى اعتراض عمومی بر علیه این سیاستها اقداماتى اعتراضى را در دستور دارد. ما از همه پناهجویان و مردم آزادیخواه ساکن هلند میخواهيم با تمام قوا به این اعتراضات بپیوندند. کامبیز بايد آخرين قربانى باشد.

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى- تشکيلات هلند