کارگران شرکت آباد راهان پارس

9 ماه دستمزد معوق!

بنا به خبر دريافتى٬ 4000 نفر از کارگران شرکت راه و ساختمان آباد راهان پارس 9 ماه است دستمزدی دریافت نکرده اند. اعتراض و پیگیریهای تاکنونی کارگران برای نقد شدن دستمزدها بعلت کار شکنی کارفرما و به دلیل حمایت همه جانبه حکومت اوباش اسلامی از سرمایه داران انگل و طفیلی
عملا به هیچ نتیجه ای نرسیده است. در این مدت با هزار و یک منت و عبور از هزار پیچ و خم اداری به کارگران مبالغ ناچیز و جسته و گریخته ای بعنوان مساعده پرداخت شده است. "چوبدار" عنصر منفور ضد کارگری و مدیر شرکت بارهای بار در جواب کارگران معترض گفته است: همینه که هست! ما فعلا پولی برای پرداخت دستمزدهای شما کارگران نداریم! هر کی هم خیلی اعتراض داره بفرما راه بازه اخراج! هر کی ناراحته بره جایی بهتر از اینجا پیدا کنه!

یکی از کارگران معترض میگفت: اینکه چوبدار میگه جواب نشد، کار کرده ایم، اندازه چندین برابر دستمزدهایی که حتی آن را هم پرداخت نمیکنند برایشان کار کرده ایم، به قیمت کار و خون و گرسنگی و بدبختی ما حسابهای بانکیشان پر از پول است و حالا که همین دستمزدهای ناچیز را میخواهیم با بی ادبی و پر روئی میگویند بفرمایید اخراج!!

عدم پرداخت دستمزدها، اخراج و بیکار سازی و بازی مسخره با زندگی و سرنوشت کارگران و خانواده هایشان بدلیل سود جویی سرمایه داران مفتخور، تبانی ادارات کار و ارگانهای جنایتکار و سیستم بوروکراسی حکومت فاسد اسلامی در اخراج و سردوانى و نپرداختن دستمزدهای کارگران٬ اعمال انواع فشارها و اجحاف و حق کشی در حق کارگران، حذف سوبسیدها و گرانی و تورم لجام گسیخته، سرکوب و سانسور و شکنجه و شلاق و زندان و اعدام فعالین سیاسی در روز کارگر٬ اعلام جنگ حکومت اسلامی سرمایه داران به کارگران است که باید با مبارزه متحد و متشکل و کوبنده کارگران در همه جاى ايران و مراکز مختلف کارگرى جواب بگيرد. کارگران شرکت آباد راهان پارس براى نقد کردن دستمزدهايشان بايد نيروى متحدشان را با اتکا به مجامع عمومی بميدان بياورند. 

شرکت راه و ساختمان آباد راهان پارس با بیش از 4000 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای سفید امضا و یکساله و دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری بسیار طولانی و مخدوش و نامعین بر اساس منافع کارفرما و کار اجباری در ایام تعطیل، مجری انواع طرحهای راه و ساختمان سازی در سراسر ایران است. دفتر مرکزی شرکت در جاده مخصوص کرج واقع است.

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١۶ فروردين ١٣٩٠ – ۵ آوريل ٢٠١١