اطلاعيه حزب بمناسبت اول ماه مه٬
 
نه به سرمايه دارى!
يک دنياى بهتر ممکن است!

نظام سرمايه دارى در بحران عميقى بسر ميبرد. نه فقط نشانه اى از بهبود و تخفيف جدى بحران بچشم نميخورد بلکه بر دامنه کشورهاى سرمايه دارى که با فروپاشى اقتصادى مواجهه اند افزوده ميشود. این واقعیت بیش از هر چیز نشاندهنده ورشکستگی سیستم سرمایه داری در تامین نیازهای اولیه زندگی توده های عظیم مردم محروم است. امواج انقلابى در کشورهاى خاورميانه و شمال آفريقا و اعتراض توده اى عليه فقر و بيکارى و فساد و ديکتاتورى٬ يک نتيجه بحران اقتصادى جهان سرمايه دارى و واکنش طبقه کارگر و توده های مردم محروم به اين بحران است. سرمايه دارى در تماميت خود با بحران اقتصادى و بى اعتبارى توده اى روبروست. کارنامه اين نظام با سازماندهى برده وار استثمار کار مزدى٬ سرکوب سياسى٬ تبعيض٬ فقر و بيکارى٬ جنگ و قتل عامهاى فجيع٬ تروريسم و ميليتاريسم٬ و ضديت با آرمان و تلاش بشريت کارگر براى رهائى عجين است.

در مقابل بحران عميق سرمايه دارى جهانى٬ راه حل بورژوازى در تمام کشورها سياست رياضت اقتصادى٬ تعديل نيروى کار و بيکار سازى٬ تشديد استثمار بخش شاغل طبقه کارگر٬ کاهش و انجماد دستمزدها٬ و تحميل فقر بيشتر است. سياست حکومتهاى سرمايه دارى اينست که هزينه بحران را روى دوش طبقه کارگر بگذارند. متقابلا کارگران اعلام کرده اند که هزينه بحران سرمايه را نميپردازند. کارگران در ابعاد ميليونى در فرانسه و يونان و آمريکا و پرتقال و انگلستان و ديگر کشورهاى اروپائى عليه اين وضعيت اعتراض و مقاومت ميکنند. کارگران در کشورهاى خاروميانه و شمال آفريقا هم ماهيتا خواست مشترکى دارند. کارگران در اين کشورها از فقر و بيحقوقى و سرکوب ديکتاتوريهاى سرمايه به تنگ آمده اند. در ايران جمهورى اسلامى در عميق ترين بحران حکومتى دست و پا ميزند. يورش بورژوازى اسلامى به معيشت طبقه کارگر و تشديد گرانى و فقر٬ روياروئى توده اى کارگران و محرومان با حکومت اسلامى را بيش از پيش در چشم انداز قرار داده است.

اول ماه مه ٢٠١١ يکبار ديگر روز اعلام بى اعتبارى نظام سرمايه دارى و روز اعتراض طبقه کارگر به نظام بردگى مزدى در سراسر جهان است. کارگران در اين اوضاع بايد در مقابل راه حلهاى طبقات حاکم و اپوزيسيون بورژوائى٬ راه حل کارگرى و رهائيبخش خود را قرار دهند. در اول مه اعلام کنيم: نظام سرمایه داری و حکومت هايش بايد گورشان را گم کنند! قاطعانه اعلام کنيم ما کارگران که هر روز چرخهاى اين دنيا را بحرکت در مى آوريم٬ خود ميتوانيم آنرا اداره کنيم! ما کارگران میتوانیم جامعه اى بسازيم که هر کس به اعتبار انسان بودن از کليه مواهب زندگی اجتماعى که حاصل کار و تلاش جمعى ماست بهره مند شود و به اندازه توانش در رفع نیازمندیهای همگان بکوشد. جامعه ای فارغ از استثمار٬ طبقات و تفاوتهاى طبقاتی٬ جامعه ای عاری از هر گونه تبعيض و نابرابری. یک جامعه آزاد کمونیستی!  

در اول مه امسال همراه با اعتراضات و خيزشهاى توده اى در گوشه و کنار جهان٬ بايد بيش از هر زمان بر اتحاد انترناسيوناليستى و بر اهداف و منافع واحد و جهانى طبقه کارگر تاکيد کرد. بايد با قاطعيت از تلاش طبقه کارگر در همه جاى جهان عليه فقر و اختناق و براى آزادى و برابرى و رفاه دفاع کرد. بايد صداى کارگران مصر و ايران و فرانسه و يونان و کره و ترکيه و همه جا با سرود انترناسيونال درهم آميزد و نداى رهائى بشريت سر دهد. اول مه سنت جنبش بين المللى کمونيستى طبقه کارگر است. اول مه روز صاحبان واقعى اين دنيا است. اول را گرامى ميداريم چون کارگر و جنبش سوسياليستى اش تکیه گاه انسانى جامعه امروز است. بدون اعتراض کارگرى و بدون انتقاد کمونيستى کارگرى٬ سرمايه دارى يک بربريت تمام عيار را در مقابل بشريت ميگذارد.

کارگران جهان متحد شويد! پرچم انقلاب کارگرى را برافرازيد و در نبرد جهانى عليه سرمايه سنگرها را يکى بعد از ديگرى فتح کنيد! ما کارگران در اين جدال چيزى جز زنجيرهايمان براى از دست دادن نداريم٬ اما جهانى را بدست خواهيم آورد!

 

زنده باد انقلاب کارگرى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

٢٣ فروردين ١٣٩٠ – ١٢ آوريل ٢٠١١