ایران خودرو٬
کار کارگران در ایام تعطیل موقوف !

بنا به خبر دريافتى٬ در ايران خودرو مجددا کار اجبارى در تعطيلات از سر گرفته شده است. پس از حادثه ناگوار ماه پیش که راننده کامیونی بر اثر کار زیاد و خستگی مفرط در نیمه های شب کنترل کامیون از دستش خارج شد و منجر به قتل و زخمى شدن بیش از 10 نفر از کارگران شریف و زحمتکش ایران خودرو گردید٬ بلافاصله کارگران با اعتراض و اعتصاب کوبنده علیه "نجم الدین" و باندهای جنایت پیشه حکومتى در ایران خودرو٬ موفق شدند کارفرما را مجبور به برچيدن کار اجبارى در ايام تعطيل کنند. اما در این روزها در بخشهائی از ایران خودرو از جمله شرکت مهر کام پارس کار اجباری در روزهای جمعه را به کارگران دوباره تحمیل نموده اند.

علاوه بر اینکه کار اجباری در روزهای تعطیل رسمی جنایت سرمایه داران علیه کارگران و خانواده هایشان است٬ برخی از عوامل کارفرما و کار چاق کن هاى حکومت به کارگران گفته اند: کار در روزهای جمعه ایراد شرعی ندارد ولی ما باید سعی کنیم کار در روزهای ایام الله را تعطیل نمائیم! مضاف بر این وقاحت اسلامى٬ دستمزدهای کارگران در ایام تعطیل را که قبلا دوبله محاسبه و پرداخت میشد٬ اخیرا در بخشهائی از ایران خودرو منجمله مهر کام پارس مانند روزهای عادی و غیر دوبله محاسبه و پرداخت مینمایند. به هر یک از کارگران 10 هزار تومان هم بعنوان صدقه اسلامی! نقدی میدهند. البته این ترفند را برای ساکت نمودن کارگران پس از حادثه دردناک مرگ کارگران در پیش گرفته اند و بقول کارگران این سیاست موذیانه موقتی و گذرا خواهد بود .

5 روز 6 ساعته کاری در هفته، تعطیلی کار در تمام ایام و تعطیل رسمی و سراسری، امنیت شغلی، دریافت بیمه بیکاری، دستمزدهای مکفی و افزايش اتومات آن با افزايش تورم٬ برخوردارى از بهداشت و آموزش و درمان مجانی، حق تشکل و اعتصاب از جمله حقوق ابتدایی کارگران است که امروز در زیر سم حکومت جانیان اسلامی لگد مال شده است.

کارگران ايران خودرو بويژه بدنبال فاجعه اخير نبايد زير بار فشار و تعدى کارفرماها بروند. وقت آنست که کارگران شوراى مجتمع صنعتى ايران خودرو را ايجاد و متحدانه وارد اعتصاب شوند و بر تحقق خواستهاى ديرين خود پاى بفشارند.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٠ اسفند ١٣٨٩ – ١ مارس ٢٠١١