آزادى دستگير شدگان اول مه سنندج

بنا به اخبار منتشر شده و گزارشات دريافتى٬ چهار فعال کارگرى در سنندج طى روزهاى ٢١ و ٢٢ ارديبهشت با وثيقه آزاد شدند. يدى صمدى با وثيقه ٣٠ ميليونى و غالب حسينى٬ خالد حسينى و وفا قادرى با وثيقه ۵٠ ميليون تومانى آزاد شدند. اول مه و برگزارى آن حق کارگران و دوستداران طبقه کارگر است و اجازه اى لازم ندارد. اين وثيقه ها چيزى جز زندان سيار براى فعالين سياسى نيست.

آزادى اين فعالين توسط خانواده ها و فعالين سياسى و دوستان با استقبال و شادى روبرو شد. اين فعالين و احضار شدگان و دستگير شدگان قبل و بعد اول مه در شهرهاى کردستان را بدون دليل و صرفا براى ايجاد فضاى مختنق سياسى دستگير کردند و آزادى آنها با وثيقه سنگين نيز ادامه همين سياست است.

حزب ضمن تبريک به خانواده هاى اين فعالين و تاکيد بر گسترش تلاش براى آزادى بيقيد و شرط کليه زندانيان سياسى٬ تصريح ميکند که سياست دستگيرى و سپس وثيقه هاى سنگين سياستى ارتجاعى و ضد آزادى و حقوق مردم است. بايد اين سياست ارتجاعى را در يک تلاش جمعى درهم شکست. اگر خانواده هاى زندانيان سياسى دسته جمعى زير بار سياست وثيقه نروند اين سياست شکست ميخورد.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢۴ ارديبهشت ١٣٩٠ – ١۴ مه ٢٠١١