گزارشى از تهران٬

تجمع اعتراضی مردم
در مقابل اداره گاز منطقه 5 تهران!

نازنین اکبری
در اولین ساعات روز شنبه بیست و هفتم فروردین ماه صدها نفر از مردم ناراضی و معترض منطقه 5 تهران٬ در حالی که قبض های گاز با قيمتهاى سرسام آور و بخشا میلیون تومانی پرداخت نشده را در دست داشتند به نشانه اعتراض علیه گرانى و صدور قبضهای میلیونی گاز و دزدی و چپاول سران حکومت اسلامی سرمایه داران تحت لوای "سیاست هدفمند سازى یارانه ها"٬ در مقابل اداره گاز منطقه 5 تهران واقع در اتوبان نیایش - خیابان کوهستان دست به تجمع اعتراضی زدند.

مردم معترض و به جان آمده فریاد میزدند: کور خوانده اید٬ ما پولی برای پرداخت این قبضها نداریم! یکی از معترضان میگفت من بازنشسته هستم. حقوق ماهیانه ام فقط ماهی 350 هزار تومان است. با این شرایطی که برایمان درست کرده اند حقوق ماهیانه من و امثال من حتی کفاف پرداخت هزینه های گاز و آب و برق و تلفن را هم  نمیدهد. این آخوندها و حکومتشان باید جواب بدهند. آیا برای آخوندهای مفتخور و سران انگل حکومت هم قبضهای سر سام آور و میلیونی گاز صادر شده است؟

همچنان بر اثر خشم و انزجار مردم هر لحظه بر تعداد تجمع کنندگان افزوده میشد. مسئولین اداره گاز که از وحشت اعتراضات مردمی بشدت ترسیده و دست پاچه شده بودند٬ با توسل به تملق و چاپلوسی در برابر مردم معترض حاضر شده و خطاب به مردم میگفتند: "فعلا قبضها را پرداخت نکنید، ما بررسی میکنیم٬ حتما درست خواهد شد" ... و مردم در جواب با خشم و تمسخر میگفتند تا این حکومت هست چیزی درست نخواهد شد و هى کسى بنوعى عليه حکومت حرف ميزد.

صدور قبضهای گاز با قيمت نجومى و نپرداختن قبوض گاز توسط مردم و اعتراض علیه چپاول و دزدی حکومت اسلامی٬ علاوه بر منطقه 5 بتدريج کلیه مناطق 22 گانه تهران را در بر گرفته است. میلیونها نفر از مشترکین گاز در تهران نه تنها قبضهای گاز را پرداخت نکرده بلکه ادارات گاز در مناطق 22 گانه تهران هر روز شاهد اعتراض و تجمعات مردمی علیه حکومت فاسد جانیان اسلامی است. بنا به اخبار موثق علاوه بر نپرداختن قبوض گاز تا این لحظه دهها هزار از مردم تهران به نشانه اعتراض علیه حکومت از پرداخت قبضهاى آب و برق و تلفن نیز خود داری می ورزند.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢٨ فروردين ١٣٩٠ – ١٧ آوريل ٢٠١١