قطعنامه شوراهاى کارگران عسلويه
بمناسبت اول ماه مه

بنا به خبر دريافتى٬ کارگران پالايشگاههاى عسلويه طى برگزارى مجمع عمومى قطعنامه زير را بمناسبت اول مه تصويب و منتشر کرده اند. همينطور در روز اول مه کارگران در بخشهاى مختلف روز کارگر را به همديگر تبريک گفتند و با پخش شيرينى اول مه را گرامى داشتند.

کارگران عسلويه در ماه گذشته اعتصابات و تحرکات پرشورى داشتند و خواستها و حرف کارگران را از طريق مجامع عمومى و شورا اعلام ميکردند. ما ايجاد "شوراهاى کارگران عسلويه" را به کارگران اين منطقه صنعتى و طبقه کارگر ايران تبريک ميگوئيم.

 مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٣ ارديبهشت ١٣٩٠ – ٣ مه ٢٠١١

***

قطعنامه کارگران عسلويه

روز جهانى کارگر مبارک

ما کارگران پالايشگاها و فازهاى عسلويه همراه با کارگران جهان 11 ارديبهشت روز جهانى کارگر را گرامى ميداريم. روز کارگر بر همه کارگران در ايران و جهان مبارک باد. ما از مبارزات کارگران در سراسر جهان که براى برخوردارى از حرمت و يک زندگى شايسته و مرفه است پشتيبانى ميکنيم.

کارگران عسلويه براى بهبود شرايط کار و حقوقها مبارزه ميکنند. اعتراضات و اعتصابات يکماه اخير در اين جهت بوده که کارگران به خواسته هاى عادلانه شان برسند. ما کارگران مجددا بر خواسته هايمان در روز کارگر تاکيد و براى تحقق آنها تلاش ميکنيم:

1- ما خواهان لغو قراردادهاى سفيد امضا و انعقاد قراردادهاى روشن و با توافق مجمع عمومى کارگران هستيم.
2- ما خواهان کنار رفتن شرکتهاى پيمانى بعنوان واسطه قرارداد و انعقاد قرارداد مستقيم کارگران با خود  پالایشگاهها و پتروشيمى ها و تامين امنيت شغلى هستيم.
5- ساعات کار در حال حاضر طولانى و غير قابل تحمل است. ما خواهان کاهش ساعت کار به 7:20 ساعت هستيم. اضافه کارى بايد اختيارى باشد. حقوق اضافه کارى بايد معادل دو برابر حقوق ساعات کار عادى باشد.
3- ما خواهان افزايش دستمزدها و پرداخت سر وقت دستمزدها هستيم. 
4- وضعيت بهداشتى خوابگاهها و محيط زندگى کارگران بشدت آلوده است. ما خواهان بهبود جدى امکانات بهداشتى در خوابگاهها و اقدامات فورى براى رفع آلودگى محيط زندگى و کارمان هستيم.
6-  وضعيت غذا و کيفيت و سرو آن نامناسب و همواره مورد اعتراض کارگران بوده است. ما خواهان سرو غذاى مناسب و با کيفيت و گسترش امکانات غذاخورى هستيم. 
7- امنيت محيط کار استاندارد نيست و مکررا کارگران را قربانى و مصدوم ميکند. ما خواهان استاندارد کردن امنيت محيط کار و نظارت مستمر کارگران بر آن هستيم.
8- ما خواهان بيمه درمانى و بهبود وضعيت امکانات درمانى و اوژانسى محيط کار هستيم.

 

شوراهاى کارگران عسلويه
11 ارديبهشت 1390