کارگران اخراجی شرکت بام پگاه ساروج
سرگردان به دنبال 3 ماه دستمزد معوق!

بنا به خبر دريافتى٬ 20 نفر از کارگران شرکت ساختمانی بام پگاه ساروج بیش از 2 ماه است از کار اخراج شده اند. گلستانی مدیر شرکت ظاهرا به بهانه "بحران مالی و بودجه نداریم" اعلام ورشکستگی کرده و کارگران را از کار اخراج نموده است. این در حالیست که کارگران اخراجی با همه پیگیریها و شکایات تاکنونی شان دستمزدهای مربوط به 3 ماه دی و بهمن و اسفند و عیدی پایان سال گذشته را دریافت نکرده اند. گلستانی ظاهرا اعلام ورشکستگی نموده اما بنا به اخبار موثق سرمایه اش را در بخشهای دیگری از بازار به کار گرفته و مشغول ثروت اندوزی است. گلستانى در برخورد با کارگرانی که با مراجعه به او دستمزدهایشان را میخواهند یا خود را پنهان میکند و یا با هزار قسم و قرآن اظهار ورشکستگی میکند و دست آخر به کارگران میگوید؛ این مملکت صاحب دارد، قانون دارد٬ بروید هر کجا و هر جا که دلتان میخواهد شکایت کنید، آدم که نکشته ام! پول ندارم ...

یکی از کارگران میگفت: چند سال برای این بی وجدان کار کرده ایم، هر طور که دلش خواسته از ما کار کشیده و در پرداخت دستمزدهایمان دزدی و جر زنی کرده، حالا که ادامه کار شرکت برایش سودآور نبوده ما کارگران و خانواده هایمان را از کار، از نان شب و از زندگی ساقط نموده است. 2 ماه است با درد و رنج بیکاری و فقر به هر دری زده ایم، به اداره کار، به اداره بیمه٬ به هر کجا که عقلمان رسیده شکایت کرده ایم. اما مثل اینکه خدا و امام زمان و حکومت و قانون و اداره کار سفت و سخت پشت سر این گلستانی ایستاده اند، هیچ کس از مراجع حکومت اسلامی نه به حرفهایمان گوش میدهد و نه کسی حاضر است برای ما قدمی بردارد. بخاطر بی پولی و نداشتن پول برای اجاره خانه چند روزیست صاحب خانه بیرونمان کرده است. از صبح تا شب یا به دنبال کار از جاده مخصوص تا چهار دانگه را میگردم و بعضی روزها به همراه تعدادى از کارگران اخراجی به دنبال شکایت و اداره کار و گلستانی میگردیم. آخر شب هم خسته و کوفته با جیب خالی و بی نتیجه با شرمندگی از خانواده و اطرافیان برمیگردم. این سرنوشت من و خانواده ام  و هزاران هزار کارگر اخراجی است.

اخراج و بیکار سازی کارگران و بالا کشيدن دستمزدهاى معوق يکى از سياستهاى رايج کارفرماها و سرمايه داران است که پشت شان به حمايت نهادهاى دولتى و قانونى است. کارگر بعد از مدتى سردواندن و نتيجه نگرفتن خسته ميشود و مسئله شامل مرور زمان ميگردد. اين گردنه بگيرى و راهزنى تنها ميتواند در پناه اسلام و حکومت سرمايه دارى اسلامى ممکن گردد. شرکت ساختمانی بام پگاه ساروج با 20 نفر کارگر اخراجی با سوابق کاری از یک تا 5 سال در منطقه چهار دانگه تهران میباشد.

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٨ خرداد ١٣٩٠ – ٢٩ مه ٢٠١١