در دفاع از مبارزه پناهجویان و حق پناهندگی در گوتنبرگ، سوئد

تعدادی از پناهجویان ایرانی در شهر گوتنبرگ سوئد در اعتراض به سیاستهای ضد پناهندگی دولت سوئد دست به اعتصاب غذا زده اند. ما از مبارزه برای کسب حقوق پناهجویان دفاع میکنیم و سیاست دولت سوئد در رابطه با حق پناهندگی را شدیدا محکوم میکنیم. رفتار و سیاست دولت سوئد غیر انسانی است. پناهجویان در حالت استیصال دست به اعتصاب غذا زده اند. 

در شرایطی که بحران سرمایه داری اروپا را فراگرفته است  سیاستهای ضد پناهندگی دولتهای اروپا شدت پیدا کرده است. کنترل هر چه بیشتر مرزها یکی از این سیاستها است.  حتی دول کشورهای عضو قرارداد شینگن آزادی سفر بدون پاسپورت را موقتا متوقف کرده اند. پرونده پناهجویان بدون هیچ دلیل معتبری رد میشود و یا برای سالها معلق نگاه داشته میشود. این سیاستها، سختگیری ها و بلاتکلیفی، هم از نظر روحی و هم جسمی بسیاری از پناهجویان را در وضعیت مشقتباری قرار داده است.

سوال اینست: چکار باید کرد؟ آیا با اعتصاب غذا و اتخاذ روشهای خودآزاری میتوان این وضعیت را تغییر داد؟ آیا با اعتصاب غذا قوی تر میشویم یا ضعیفتر؟ آیا دولتها در مقابل این روش تسلیم میشوند؟ آیا نباید بجای اعتصاب غذا محکم از حق خود دفاع کنیم؟ در مقابل هر ضعف ما دولتها تهاجم دیگری را به حقوقمان سازمان میدهند. نباید تسلیم استیصال شد.

فقط یک مبارزه متشکل، رادیکال و محکم میتواند تعرضات این دولتها را عقب بنشاند. باید متحد شد و نقض کلیه حقوق انسانی، و شهروندی  پناهجویان توسط دولت را افشا کرد. رژیم اسلامی باعث  فرار هزاران انسان از ایران به قصد پناهندگی در کشور دیگری است. جهنمی که رژیم اسلامی به میلیونها نفر تحمیل کرده باعث فرار بسیاری از کشور شده است. دولت سوئد این رژیم سرکوبگر را برسمیت میشناسد و با آن روابط اقتصادی برقرار میکند و همزمان راه ورود پناهجویان را مسدود میکند. مقامات سوئد که در اعتصاب غذا بسر نمیبرند! آنها با فراغت حال سیاستهای ضد پناهندگی شان را به اجرا درمیاورند. سیاست مقابله ما نمیتواند اعتصاب غذا باشد زیرا انرژی و عزم ما را تضعیف میکند.

دفتر دفاع از حقوق پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری کمپین معینی در دفاع از حق پناهندگی در کشورهای اروپا سازمان داده است که اولین اقدام آن تظاهرات در مقابل پارلمان هلند در شهر لاهه در روز ۲۷ آوریل بود. تعدادی از پناهندگان مقیم کمپها در آن شرکت کردند و درباره اوضاع وخیم خود در بازداشگاهها صحبت کردند. دو تن از پناهجویانی که اجازه نداشتند از کمپ بیرون بیایند تلفنی شرایط خود و سایر پناهجویان را به اطلاع تظاهر کنندگان رساندند. بدنبال این کمپین دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، مقامات مسئول دولت هلند قول داده اند که به وضع این دو  پناهجو رسیدگی کنند. دفتر، بیانیه ای شامل خواسته ها و حقوق پناهجویان در هلند را به پارلمان هلند ارائه داد. همچنین سخنرانی های پرشوری در دفاع از حقوق پناهندگی و افشای سیاستهای ضد پناهندگی دول اروپایی ایراد شد. این کمپین همچنان ادامه دارد. اعتراض متحد، متشکل و جمعی تنها راه تحقق خواسته های ما است.  باید رژیم اسلامی را افشا کنیم و دولت سوئد را با مبارزه متشکل وادار کنیم که خواسته های به حق ما را بپذیرد.

از دولت سوئد میخواهیم که:

* رژیم اسلامی را بخاطر نقض حقوق انسانی محکوم کند و ایران را بعنوان کشوری ناامن برسمیت بشناسد.
* پرونده همه پناهجویان باید بسرعت مورد بررسی قرار گیرد. با قبول پناهندگی به بلاتکلیفی وضعیت اقامتی پناهجویان خاتمه دهد.
* با برسمیت شناختن حق پناهندگی یک زندگی انسانی برای کلیه پناهجویان تامین کند و مانند هر شهروند دیگر امکانات مالی مکفی برای زندگی مرفه، آموزش و خدمات پزشکی را در اختیارشان بگذارد.
* در طول مدت رسیدگی به پرونده ها شرایط مرفه و انسانی برای کلیه پناهجویان تامین نماید
 

ما تمام انسان هایی را که برای حقوق پایه ای و انسانی پناهندگی مبارزه می کنند دعوت میکنیم که به حزب اتحاد کمونیسم کارگری بپیوندند. حزب اتحاد کمونیسم کارگری برای کسب حقوق انسانی، برای یک جامعه آزاد، برابر و مرفه و برای یک دنیای بهتر مبارزه میکند. قدرت ما در اتحاد و تشکل مان است .
 

مرگ بر جمهوری اسلامی !
محکوم باد سیاستهای ضد پناهندگی دولت سوئد !
زنده باد مبارزات پناهجویان برای احقاق حقوقشان !
زنده باد آزادی، برابری، رفاه !

کمیته خارج کشور حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۴ مه ۲۰۱۱