فراخوان به تظاهرات٬

"نه" به مجازات اعدام !
اعدام تحت هیچ شرایطی مجاز و قابل توجیه نیست !

اعدام "اجراى عدالت" نيست. اعدام جنايتى آگاهانه با نقشه قبلى است. اعدام قتل عمد است. اعدام تاریخا ابزار قدرتها، چه دولتی و چه غیر دولتی، براى ارعاب و تسليم مردم بوده است. براى مقابله با مجازات اعدام بايد این فرض را به کرسی نشاند که هیچکس، هیچ احدی، به هر دلیلی حق کشتن و گرفتن جان کسی را٬ در مراسم شنیعی که نامش اعدام است ندارد. اعدام ممنوع است! اعدام تحت هیچ شرایطی مجاز و قابل توجیه نیست !

۱۰ اکتبر روز جهانی علیه مجازات اعدام است. در اينروز عليه حکومت اعدام٬ حکومت اوين ها و خاوران ها و "تف آبادها" و "لعنت آبادها" و کهريزک ها بميدان آئيم. آزادى در جامعه ايران از جمله در گرو لغو بيقيد و شرط مجازات اعدام است. ١٠ اکتبر فرصتى است که جمهورى اسلامى را در پيشگاه افکار عمومى پيشرو جهان به محاکمه بکشيم.

شوراى حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران در روز ١٠ اکتبر٬ در دفاع از حق حيات و جان زندانيان سياسى٬ در دفاع از لغو مجازات اعدام٬ و عليه رژيم جمهورى اسلامى اعدام تظاهراتى برگزار ميکند. ما مردم آزادیخواه و انساندوست را به اعتراض متحد علیه رژیم اسلامی اعدام دعوت ميکنيم. ما خواهان لغو مجازات اعدام در سراسر جهان هستيم. ما خواهان توقف فورى مجازات اعدام و لغو آن، لغو تمامی احکام اعدام صادر شده توسط رژیم اسلامی، و آزادى بيقيد و شرط کليه زندانيان سياسى هستيم.

 

شنبه ١٠ اکتبر٬ ساعت ٣ بعدازظهر
بالاى ميدان سرگل٬ مقابل آکادمى بوک هاندل

 

شوراى حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران – استکهلم
١ اکتبر ٢٠٠٩