پیام حزب اتحاد کمونیسم کارگری به مناسبت بازگشایی دانشگاهها

با پرچم سرخ "آزادی و برابری و رفاه" به میدان بیائید!

رفقای دانشجو

امسال سال تحصیلی در شرایط بسیار ویژه ای آغاز میشود. جامعه وارد دورانی از تلاطمات انقلابی شده است. توده های عظیم مردم برای بزیر کشیدن رژیم اسلامی٬ استبدادی و ضد زن بپاخواسته اند و آزادی٬ برابری٬ رفاه و حقوق مدنی خود را طلب میکنند. رژیم جمهوری اسلامی راه خروجی ندارد. سیاست سرکوب و کشتار و شکنجه و تجاوز پاسخگوی این موج اعتراضی و برآمد عظیم توده ای نیست. اصلاح طلبان حکومتی نیز قادر نخواهند شد اعتراضات مردم را در چهارچوبهای ارتجاعی قانون اسلامی محدود و کنترل کنند. جمهوری اسلامی رفتنی است. این اعتراضات آغاز پایان سه دهه حاکمیت سیاه اسلامی در جامعه ایران است. 

تحولات امروز ايران فقط بر سر بود و نبود رژيم اسلامى نيست. آنچه امروز در ايران ميگذرد تعيين ميکند که فردا دهها ميليون انسان چگونه خواهند زيست. آن آينده دارد امروز ساخته ميشود. اين آينده ميتواند، اگر ما شکست بخوريم، تکرار همان گذشته نکبت‌بار سلطنتى و اسلامى در قالبى جديد باشد. اما اگر پيروز بشويم، و ميتوانيم بشويم، آنگاه اين آينده شاهد برپايى جامعه‌اى آزاد و برابر و مرفه و انسانى خواهد بود. جامعه‌اى بدون استثمار، بدون فقر، بدون طبقات بالادست و فرودست، بدون استبداد، بدون حاکميت خرافات مذهبى و سنتها و اخلاقيات ارتجاعى، بدون نابرابرى، بدون تبعيض. يک جامعه آزاد سوسياليستى.

در چنین شرایطی نقش و وظایف شما دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب و کمونیست بیش از همیشه برجسته است. چشمهای بسیاری به طرف شما دوخته شده است. انتظارات بالاست. دانشگاه همواره سنگر مبارزه برای آزادی بوده است. این بار نیز شما باید تضمین کنید که نه تنها دانشجو و دانشگاه یک گردان مهم مبارزاتی برای آزادیخواهی و برابری طلبی و رفاه و انسانیت است بلکه در پیشاپیش صفوف مردم برای سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی قرار دارد.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری همه شما را به تشدید مبارزه برای سرنگونی رژیم اسلامی فرامیخواند. در شوراهای سرخ خود متشکل شوید. اوباش بسیجی و نیروهای انتظامی را از دانشگاهها بیرون کنید. پرچم سرخ آزادی٬ برابری٬ رفاه را در تمامی دانشگاههای و مراکز علمی به اهتزاز در آورید. به حزب اتحاد کمونیسم کارگری بپیوندید. حزب اتحاد کمونیسم کارگری حزب شماست.

علی جوادی

دبیر کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۳١ شهریور ١۳۸۸ – ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۹