سخنرانی آذر ماجدی در دانشگاه اقتصاد لندن
"آپارتاید جنسی و جنبش آزادی زن در ایران"

آذر ماجدی بدعوت انجمن "امنستی" دانشگاه اقتصاد لندن  London School of  Economics    دوشنبه۱۶ نوامبر در این دانشگاه در مورد وضعیت زنان و جنبش آزادی زن سخنزانی کرد. عنوان این سخنزانی: "آپارتاید جنسی و حقوق زن در ایران" بود. آذر ماجدی در این سخنرانی به موقعیت جنبش آزادی زن در ایران و در جنبش عمومی مردم علیه رژیم اسلامی پرداخت. وی در ابتدا گفت که در این سخنرانی قصد دارد برخی افسانه های موجود در مورد جامعه ایران و جنبش آزادیخواهانه مردم را بشکند و واقعیات جامعه را از پس تعابیر رسانه های بین المللی بیرون کشد. او در این مورد صحبت کرد که پیش از این جامعه ایران را یک جامعه اسلامی می نامیدند ولی اکنون با خیزش اخیر مردم، دنیا دارد به واقعیات جامعه ایران، واقعیاتی که ما نزدیک به دو دهه است بر آنها پای میفشاریم آگاه میشود. او به وجود یک جنبش وسیع و عمیق علیه رژیم اسلامی، برای آزادی زن و سکولاریسم در ایران اشاره کرد.

آذر گفت که جنبش حقوق زن در ایران با به قدرت رسیدن رژیم اسلامی وارد یک فاز نوینی از حیات خود شد. اولین اعتراض وسیع علیه رژیم اسلامی توسط زنان و برای حقوق شان شکل گرفت با این اعتراض وسیع ضد دولتی، جنبش نوین حقوق زن در ایران متولد شد. آذر ماجدی گفت که جنبش حقوق زن پس از مقاومت ها و اعتراضات اولیه که بعضا به عقب نشینی رژیم منجر شد، با سرکوب خونین جامعه در سال ۶۰ سرکوب شد ولی در اشکال مقاومت های فردی و سرپیچی از قوانین رژیم و سنت های ضد زن به حیات خود ادامه داد. طی ده پانزده سال اخیر جنبش حقوق زن به شکل علنی و جمعی بروزی دوباره یافت و نقش آن در خیزش اخیر کاملا برجسته و قابل تحسین است. او به انتخاب ندا بعنوان سمبل خیزش اخیر مردم اشاره کرد و گفت که این انتخاب اتفاقی نیست، بلکه بیانگر نقش و نفوذ جنبش آزادی زن در جنبش آزادیخواهانه مردم است.

آذر ماجدی همچنین به مقولاتی چون نسبیت فرهنگی اشاره کرد. او گفت که نسبیت فرهنگی مترادف راسیسم است و از مبارزه طولانی مدت جنبش ما علیه این مقوله در غرب صحبت کرد. آذر همچنان به اهمیت سکولاریسم در رابطه با تحقق حقوق زنان اشاره کرد و گفت که جنبش سکولار در ایران بسیار قوی است و مباحث داغی در رابطه با سکولاریسم، جایگاه آن و تعاریف آن در جامعه ایران جاری است. آذر همچنین در بخشی از صحبت خود گفت که ما باید بیاموزیم که با متد های دیگری به تحلیل جوامع تحت دیکتاتوری خشن بپردازیم. روشن است که مردم تحت سرکوب خشن نمیتوانند به راحتی و با آزادی از خواست های خود سخن گویند و در بسیاری موارد دچار خود سانسوری نیز میشوند. مساله اینجاست که باید بتوانیم از مشاهدات و فاکتورهای دیگری برای شناخت و درک خواست مردم استفاده کنیم. بطور نمونه درک اینکه خواست واقعی مردم در خیزش اخیر چه بود و یا اکنون چه میخواهند را نباید به صرف و ظاهر شعارهایی که در خیابان مطرح میکنند محدود کنیم. در پایان آذر به نقش و اهمیت جایگاه جنبش آزادی زن در رابطه با کل خاورمیانه صحبت کرد. او گفت که زمانی که مردم ایران از شر این رژیم منحوس خلاص شوند، تاثیرات آن بسیار فراتر از مرزهای ایران خواهد رفت و در کل منطقه تحت سلطه اسلام احساس خواهد شد. اسلام سیاسی حاشیه ای خواهد شد و جنبش آزادی زن و سکولار در کل منطقه به پیشروی های چشمگیری نائل خواهد آمد.

  

سخنرانی با استقبال بسیار گرم حاضرین روبرو شد. پس از پایان سخنرانی وقت به پرسش و پاسخ رسید. در این بخش بحث بسیار زنده و گرمی درگرفت. در پایان جلسه رادیوی دانشگاه با آذر ماجدی در مورد شرایط ایران، اوضاع سیاسی اخیر، روش دستیابی به خواست های مردم گفتگو کرد.
سازمان آزادی زن
۱۷ نوامبر ۲۰۰۹