دو فيلم از انفجار پتروشيمى پرديس
عکسهائى از جانباختگان

در تاريخ ١۵ مرداد ماه طى اطلاعيه اى از انفجار يکى از لوله هاى گاز حين جوشکارى در يکى از پالايشگاه هاى عسلويه٬ پتروشيمى پرديس خبر داديم. در اين انفجار طبقه خبر آنروز ۵ نفر از کارگران جان باختند که اسم چهار نفرشان آرمان قهرمانى٬ مرتضی جمعه پور، کاظم شریفی، عزیز جهانگیری و سلیمان امیری است. تعدادى نيز زخمى شدند که حال يکى از آنها در همان ساعت اول وخيم بود.

هشدار!
دو فيلم ضميمه٬ يکى لحظاتى از مراسم يادبود و تشيع جانباختگان است و ديگرى صحنه هاى بعد از انفجار. فيلم بعد انفجار بشدت وحشتناک و فجيع است. ما توصيه نميکنيم حتما ببينيد. کسانى که نميتوانند اين صحنه ها را ببينند حتما نگاه نکنند. کودکان بويژه و قطعا نبايد اين فيلم را ببينند.

اين فيلم در عين دلخراش و فجيع بودن آن٬ نمايش دهنده واقعيت قصابخانه ها و کشتارگاه هائى است که در ايران "محيط کار" نام دارد. اين جنايات را هم "حوادث محيط کار" نام نهاده اند. اين فيلم وحشتناک تنها اين واقعيت ساده را تاکيد ميکند که سرمايه در ايران روى چه درياى جنايتى تلمبار ميشود. روى دوش منهدم شدن و تکه پاره شدن کارگران زحمتکش و شريف که جانشان براى سرمايه داران اسلامى پشيزى نمى ارزد و هر روز در قصابخانه هاى ايران تعدادى شان قربانى سود و مطامع بى پايان سرمايه داران ميشوند.  

اين وضعيت را بايد خاتمه داد. اين امر و کار طبقه کارگر است. از جمله بايد کارگران بر استاندارهاى ايمنى محيط کار کنترل داشته باشند و در هر جا که محيط کار ايمن نيست حق داشته باشند که کار نکنند و کارفرما و هيچ قدرتى نتواند وادار به کارشان کنند. 

صحنه هاى بعد از انفجار

 

مراسم يادبود و تشيع جانباختگان

 

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢۶ شهريور ١٣٨٩ – ١٧ سپتامبر ٢٠١٠

 

ضميمه٬ اطلاعيه حزب

انفجار در پتروشيمى پرديس عسلويه
۵ کارگر جان باختند!

بنا به خبر دريافتى٬ بعدازظهر روز سه شنبه ١٢ مرداد٬ انفجارى در پتروشيمى پرديس حين جوش زدن لوله هاى انتقال گاز اتان صورت گرفت که در نتيجه آن ۵ نفر از کارگران و متخصصين پتروشيمى جان خود را از دست دادند و تعدادى ديگر دچار آسيب و سوختگى شدند. بنا به خبر حال يکنفر از زخميها در اثر سوختگى شديد وخيم است .

مسئولين اين واحد صنعتى دليل انفجار را "نشت گاز" عنوان کردند اما اشاره نکردند که چگونه بدون تخليه گاز به عمليات جوشکارى مبادرت ميکنند؟ آتش سوزى در پتروشيمى پرديس بيش از ٢۴ ساعت ادامه داشت و موجب خسارات فراوانى شد. پتروشيمى پرديس که يکى از واحدهاى منطقه ويژه اقتصادى انرژى پارس در عسلويه است شش روز قبل از انفجار بعنوان "بزرگترين توليد کننده اوره و آمونياک خاورميانه" افتتاح شده بود .

مسئول اين جنايت مانند فاجعه "اور- هال" پالايشگاه اصفهان و ديگر فجايع مشابه٬ نه نشت گاز و يا عدم دقت کارگران و متخصصين بلکه عدم ايمنى کافى در محيطهاى کار با خطر بالا است. اين ۵ نفر بدليل صرفه جوئى و ارازان تر تمام کردن کار توسط سرمايه داران جان خود را از دست دادند. اگر عمليات تخليه گاز قبل از عمليات جوشکارى لوله هاى انتقال گاز صورت ميگرفت امروز اين کارگران زنده بودند. بستگان اين کارگران بايد مستقيما دولت و شرکتهاى ذيربط و کارفرماها را مسئول جان عزيزانشان بدانند. کارگران عسلويه براى تامين امنيت در محيط کار بايد تلاشهايشان را گسترش دهند. مرگ ۵ نفر از همکاران و هم طبقه اى هايمان ضرورت اين تلاش را صد چندان تاکيد ميکند .

حزب جان باختن کارگران پتروشيمى پرديس را به اعضاى خانواده آنها٬ کارگران عسلويه و طبقه کارگر ايران صميمانه تسليت ميگويد .

مرگ بر جمهوری اسلامی !
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهوری سوسیالیستی !

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١۵ مرداد ١۳۸۹ – ۶ اوت ۲۰١۰