اعتصاب کارگران پالايشگاههاى عسلويه

اخراج ١٠٠٠ نفر٬ دستگيرى تعدادى از کارگران

بنا به خبر دريافتى٬ ديروز سه شنبه دهم آبانماه٬ حدود ١٠٠٠ نفر از کارگران در فازهاى ١۵ و ١۶ و ١٧ و ١٨ پالايشگاه هاى گاز عسلويه دست به اعتصاب زدند. دليل اعتصاب کارگران اعتراض به عقب افتادن چهار ماه دستمزد و همينطور تعطيلى پروژه و اخراج دستجمعى هزار کارگر است. تعدادى از کارگران را به جرم "اغتشاش" دستگير کرده اند.

همينطور روز دوشنبه نهم آبانماه در فازهاى ١ و ۶ و ١٧ کم کارى و اعتصاب بوده اما روز سه شنبه اعتصاب به فازهاى ديگر چهار پالايشگاه گسترش يافت. کارگران مقابل درب فازهاى ١۶ و ١٧ تجمع کردند. بيشتر کارگران اعتصابى پروژه اى هستند. پروژه بدليل نبود ماتريال توليدى٬ که ميگويند کمبود آن بخاطر تحريمها است٬ مدتى بود که عملا فلج بود و کار پيش نميرفت. اين پروژه در اختيار صنايع انرژى و شرکتهاى پيمانى وابسته به قرارگاه خاتم الانبيا مانند شرکت سپانيزه است. حقوق کارگران بين ٣٠٠ الى ۶٠٠ هزار تومان است.

کارگران گفتند حالا که اخراج هستيم اول حقوق معوق چهار ماه را پرداخت کنيد. کارفرماها گفتند که شرکتها پولى دريافت نکردند که به شما پرداخت کنند! به کارگران گفتند که تجمع را خاتمه دهيد و برويد و بعدا براى تصفيه حساب بيائيد اما کارگران بر دريافت فورى حقوق هايشان اصرار کردند و تا عصر به تجمع شان ادامه دادند.

امروز چهارشنبه کارگران مجددا بیرون سایت تجمع کردند. نیروهاى امنیتی اطراف کارگران را گرفتند و نمیگذارند دیگر کارگران به آنها نزدیک شوند. کارگران دیگر میخواهند به حمایت از همکاران اعتصابی شان به تجمع آنها بپیوندند اما نیروهای امنیتی مانع میشوند. هر کسی، چه کارگر چه عابر پیاده، که بخواهد به تجمع کارگران روبروی سایت نزدیک شود٬ دستگیر میشود. بنا به خبر ديروز کارگران محل را ترک نکردند و شب را همانجا مانده اند.

کارگران عسلويه!
متحدانه براى آزادى همکارانتان و نقد کردن دستمزدها و مقابله با سياست اخراج دسته جمعى بايستيد. تلاش کنيد کارگران بخشهاى ديگر را در حمايت از خود وارد اعتصاب و اعتراض کنيد. حتى اگر نيروهاى امنيتى مانع پيوستن کارگران به همديگر ميشوند٬ ميتوان در هر پالايشگاه در حمايت از خواسته هاى همکارانتان وارد اعتصاب شد. توجيهات کارفرماها را نبايد پذيرفت. ما از سود حاصل از توليد و قراردادهاى اين شرکتها چيزى نصيبمان نشده تا حالا در ورشکستگى و توقف توليد سهمى بعهده بگيريم. کار کرده ايم و دستمزدمان را ميخواهيم. کارگران پروژه اى نه فقط بايد خواهان نقد کردن دستمزدهايشان باشند بلکه بايد با سياست اخراج دسته جمعى مقابله کنند. اگر کار ندارند بايد بيمه بيکارى بدهند. اجتماعات تان را به مجمع عمومى تبديل کنيد و براى گامهاى بعد دسته جمعى تصميم بگيريد. بر خواست آزادى فورى دوستانتان٬ پرداخت فورى دستمزدهاى معوقه٬ تجديد قراردادها و لغو سياست اخراج اصرار کنيد. کارگر زندانى آزاد بايد گردد!

مرگ بر جمهوری اسلامی !
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهوری سوسیالیستی !

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٢ آبان ١٣٨٩ – ٣ نوامبر ٢٠١٠