اخراج کارگران
صنایع بسته بندی پگاه تهران!

بنا به خبر دريافتى٬ اخراج کارگران قراردادی صنایع بسته بندی پگاه به دستور "کتابدار" مدیر کارخانه و چهره منفور ضد کارگری در چند ماه اخیر رشد بیسابقه ای داشته است. بطوری که در این چند ماه حداقل 50 نفر از کارگران قراردادی از کار اخراج شدند و در چند روز گذشته به بهانه های واهی 3 نفر ديگر از کارگران قراردادی از کار اخراج و بیکار شدند.

عوامل کارفرما برای اخراج کارگران به هر بهانه ای از قبیل کم کاری، غیبت، بی انظباطی و... متوسل میشوند اما هیچیک از این بهانه ها دلیل اخراج و بیکاری کارگران نیست. چندی پیش کتابدار مدیر کارخانه در یک جمع خصوصی گفته است: راستش کارگران قراردادی برای ما دراین شرایط بحرانی سود آوری کافی را ندارند٬ ما برای بهینه سازی و سود آوری بیشتر باید به سمت اخراج کارگران قراردادی و جذب نیروهای پیمانکاری حرکت کنیم!

بنا به گفته یکی از کارگران هدف کارفرما از این اخراج و بیکارسازیها رها شدن از "شر" کارگران قراردادی و جذب کارگران مطیع و ارزانتر در غالب کار پیمانی است. تاکنون سرمایه داران انگل و عواملشان موفق شده اند شرایط بیش از 100 نفر از کارگران قراردادی را به کار پیمانکاری تنزل دهند. کارگران بیکار و گرسنه ای که مدام در تهدید بیکاری و گرسنگی به سر میبرند٬ در شرایط کار پیمانکاری به هر شرایط نامساعد و بدتر کاری و به دستمزدهای نازلتر تن میدهند. روند اخراج کارگران قراردادی در صنایع بسته بندی پگاه بطور تدریجی و مزمن ادامه دارد. با ادامه این روند در آینده ای نه چندان دور تعداد بیشترى از کارگران باسابقه و قراردادی اخراج و بیکار خواهند شد.

کارخانه صنایع بسته بندی پگاه با بیش از 200 کارگر قراردادی و پیمانکاری با قراردادهای سفید امضا، یکطرفه و دستمزدهای 300 هزار تومانی (هم اکنون 100 نفر از کارگران پیمانکاری و 100 نفر دیگر دارای قراردادهای یکساله میباشند) واقع در شهر صنعتی شمس آباد واقع در اتوبان تهران- قم در زمینه تولید انواع ظروف بسته بندی شیر و لبنیات تحت نظارت صنایع شیر پگاه تهران فعال میباشد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٣١ مرداد ١٣٨٩ – ٢٢ اوت ٢٠١٠