علی صارمی و علی اکبر سیادت اعدام شدند!

بنا به خبر هرانا، بامداد امروز سه شنبه 7 دیماه علی صارمی به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران و علی اکبر سیادت به اتهام جاسوسی برای دولت اسرائیل در زندان اوین اعدام شدند. وضعیت حبیب لطفی نامعلوم است و شایعات و دستگیرهای گسترده در سنندج بر ابعاد نگرانیها افزوده است. جمهوری اسلامی با اعدام دو زندانی سیاسی برای هزارمین بار نشان داد که تا روزی که سرپاست جنایت میکند و بقای این نظام ننگین در گرو جنایت و خون ریختن ممتد است.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری اعدام علی صارمی و اکبر سیادت را قویا محکوم میکند و مراتب تسلیت و همدردی خود را با خانواده و بستگان آنها اعلام میکند. جان زندانیان سیاسی در خطر است. پاسخ حکومت جلادان اسلامی را باید با قدرت اعتراض توده ای در داخل و خارج کشور داد. حزب اتحاد کمونیسم کارگری بر گسترش تلاش نیروهای اپوزیسیون، مردم آزادیخواه و مخالفین اعدام در داخل و خارج تاکید میکند. جمهوری اسلامی اعدام را باید سرجایش نشاند. جمهوری جلادان اسلامی باید تاوان سنگینی برای این اعدامها بپردازد.

مرگ بر جمهوری اسلامی !
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهوری سوسیالیستی !

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
7 دی 1389 – 28 دسامبر 2010