برای توقف اعدامها همین امروز اقدام کنید!

  در پی فراخوان واحد هلند حزب اتحاد کمونیسم کارگری روز سه شنبه 30 نوامبر، تعدادی از فعالین حزب بعلاوه چند تن از کسانی که در مراسم شرکت کرده بودند در ساعت 13:00 تا 15:00 جلوی پارلمان هلند تجمع کردند.

در این تجمع صدها اطلاعیه به زبان انگلیسی در بین مردم پخش شد و شعارهای شرکت کنندگان بگوش نمایندگان پارلمان برای محکومیت رژیم اسلام سیاسی و بخصوص بر علیه اعدامهای اخیر رسانیده شد. همینطور نامه اعتراضی حزب به زبان انگلیسی علیه اعدام به میان مردم برده شد و از مردم حاضر و رهگذر در حمایت از آن امضاء جمع آوری شد.

در پایان اجتماع رفیق مجید پستنچی بداخل پارلمان رفته و نامه اعتراضی از طرف حزب و امضاء کنندگان را تسلیم مقامات پارلمان هلند کرد و از آنها خواست که واکنش خود را رسما اعلام نمایند. آنها نیز اعلام کردند که شما را از نتیجه برخورد پارلمان به این نامه اعتراضی مطلع خواهیم نمود.

متاسفانه امروز شهلا جاهد توسط جنایتکاران اسلامی اعدام شد. ماشین اعدام بیوقفه کار میکند و این ضرورت گسترش مبارزه برای لغو اعدام را تاکید میکند. ما مرتبا علیه این جنایات مبارزه خواهیم کرد اما اعلام میکنیم که متوقف کردن ماشین اعدام در گرو بزیر کشیدن حکومت اسلامی اعدام است.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی !
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهوری سوسیالیستی !

حزب اتحاد کمونیسم کارگری – واحد هلند
10 آذر 1389 – 1 دسامبر 2010