گزارشی از کرمانشاه،

بیمارستان فارابی کرمانشاه:

با کسی حرف نزنید!

"کرم سیما" مدیر منفور بیمارستان فارابی کرمانشاه و از عوامل دزد حکومت اسلامی اخیرا در بخشنامه ای محرمانه و عمدتا با زبان تهدید از پرستاران این مرکز خواسته است اکیدا از بازگو نمودن مسائل و مشکلات مالی و کاری و آنچه مربوط به این مرکز درمانیست با هر شخص و مرکز ناشناس و مشکوکی! خودداری نمایند.

صدور بخشنامه محرمانه از جانب کرم سیما عمدتا برای لاپوشانی و پنهان نمودن دزدیهای کلان ایشان، حیدری معاونش و دیگر همدستانشان میباشد. دستمزدها و مبالغ اضافه کاری و حقوق پرستاران زحمتکش را به هر بهانه ای بالا میکشند و میخواهند در سکوت و آرامش به این جنایت ادامه دهند.

مشکلات و خواسته های پرستاران زحمتکش بیمارستان فارابی کرمانشاه که بیش از 300 نفر اند بارها در نشریات و رسانه های حزب اتحاد کمونیسم کارگری منتشراست.

لیلا احمدی

مرگ بر جمهوری اسلامی !
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهوری سوسیالیستی !

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
7 دی 1389 – 28 دسامبر 2010