کارگران عسلویه و ماهشهر شرکت پترو تکسان

3 ماه دستمزد معوق!

بنا به خبر دریافتی، بیش از 330 نفر از کارگران شرکت نفتی پترو تکسان تاکنون دستمزدهای مربوط به مهر و آبان و آذر ماه را دریافت ننموده اند. کار سنگین و توانفرسا، زندگی در کمپهای غیر بهداشتی، بیخبری و دوری از خانواده، افزایش روز افزون گرانی و تورم از جانب حکومت اسلامی سرمایه داران در اجرای طرح دزدی بزرگ از سفره کارگران تحت عنوان "هدفنمند کردن یارانه ها" زندگی را برای کارگران و خانواده هایشان به زجر و بن بست کشانده است.

در این 3 ماه کارگران بارها به سیف الله ابراهیمی مدیر عامل منفور شرکت و همدستانش برای دریافت دستمزدها مراجعه نموده اند. این جانوران با توسل به بهانه های دروغ و بی اساس از پرداخت دستمزد کارگران طفره میروند. ابراهیمی مدیر دزد شرکت که در میلیاردها تومان ثروت غرق است به کارگران گفته است: خودتان به این منطقه عسلویه و ماهشهر نگاه کنید: همه جا همین طور است. اوضاع مملکت همینه، باید بسازید! هر کی هم نمیخواد و اعتراض داره بفرما راه بازه، اخراج!

حدود 300 نفر از کارگران شرکت پتروتکسان در غالب قراردادهای موقت و سفید امضا و دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری از 7 صبح تا 6 عصر و تعدادی از کارگران غیر بومی با زندگی در کمپهای فاقد امکانات و غیر بهداشتی در سایت فاز 12عسلویه و دو سایت دیگر ماهشهر در اجرای پروژه های مربوط به نفت و گاز مشغول به کارند. مابقی کارگران نیز در دفتر مرکزی شرکت در خیابان شیخ بهایی شمال تهران مستقرند.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی !
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهوری سوسیالیستی !

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
14 دی 1389 – 4 ژانویه 2011