یورش اوباش طالبانی و بارزانی
به معترضین در میدان آزادی سلیمانیه

اعتراضات علیه حاکمیت عشایر طالبانی و بارزانی در کردستان عراق چهل و سومین روز خود را پشت سر گذاشت. روز جمعه مایکل روبن یکی از نویسندگان آمریکائی قرار بود در میدان آزادی در همبستگی با اعتراضات مردم سخنرانی کند. نیروهای سرکوب این مسئله را وسیله ای برای تهاجم به اجتماع مردم در میدان آزادی قرار دادند.

بنا به گزارشاتی که حزب دریافت کرده، ساعت 4 بعداظهر روز جمعه اول آوریل، نیروهای سرکوب شامل پلیس و نیروهای ویژه اتحادیه میهنی که به پلیس ضد ترور مشهورند، به میدان آزادی وحشیانه یورش آوردند. بدنبال آن درگیری سنگینی میان مردم و نیروهای پلیس در خیابانهای مولوی، کانی شکان، مقابل مسجد جامع و دیگر خیابانهای مرکز شهر سلیمانیه بوجود آمد.

بنا به خبر در این درگیریها که ساعتها طول کشید، 30 نفر از معترضین توسط نیروهای سرکوبگر دستگیر شدند. همینطور در این درگیریها 51 نفر زخمی شدند که 38 نفر آنها پلیس هستند. تا زمان دریافت خبر و بدنبال این درگیریها میدان آزادی کاملا به تسخیر نیروهای سرکوبگر درآمده بود. اما مردم معترض با توزیع اطلاعیه و پخش اخبار در سطح شهر، اعلام کردند که روز شنبه میدان آزادی را از نیروهای سرکوبگر پس میگیرند.

بنا به اخبار نیروهای حکومتی از تمام شهرهای کردستان عراق نیروی سرکوب به سلیمانیه آوردند و برای سرکوب شدید از قبل آماده بودند. سرکوبگران و اوباش تمامی پوسترها، پلاکاردها و وسائل تبلیغاتی معترضین در میدان آزادی را پاره و جمع کردند.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری تهاجم وحشیانه نیروهای سرکوبگر عشایر بارزانی و طالبانی به مردم معترض را قویا محکوم میکند. مقاومت جوانان انقلابی و مردم معترض در مقابل دست درازی مزدوران شایسته تقدیر است. حزب از همه جریانات مسئول و طرفدار آزادی و حقوق مردم میخواهد تعرض وحشیانه حکومت پنتاگونی طالبانی و بارزانی را محکوم کنند، خواهان آزادی فوری و بیقید و شرط دستگیر شدگان شوند، بر رفع ممنوعیت اجتماعات و اعتراضات و تشکل تاکید کنند، و همراه مردم معترض و آزادیخواه در میدان آزادی برای برچیدن بساط احزاب مسلح تلاش کنند.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
14 فروردين 1390 - 3 آوریل 2011