تهاجم رژیم اسلامی به سندیکای کارگران واحد را باید درهم شکست!
کارگر زندانی٬ زندانى سیاسی آزاد باید گردد!

 

در روزهای اخیر رژیم جمهوری اسلامی تهاجمی علیه سندیکای کارگران واحد را در دستور قرار داده است. سعید ترابیان و رضا شهابی از اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد دستگیر شده اند. بعلاوه رژیم فشار مضاعفی را علیه منصور اسانلو در زندان اعمال کرده است. ابراهیم مددی نیز کماکان زندانی است.

رژیم اسلامی در صدد است تا سندیکای کارگران واحد را درهم شکسته و ادامه کاری آن را مختل کند. دستگیری و سرکوب فعالین و سازماندهندگان تشکلات و اعتراضات کارگری و اجتماعی یک رکن پایه ای سیاست سرکوبگری رژیم اسلامی است. سیاست وحشيانه تهاجم به فعالين کارگرى و مخالفين سياسى و توده های مردم بپاخواسته قرار است بقاى رژیم ضد کارگر و منحوس اسلامی را تامين کند. اما اين نسخه اگر جوابگو بود تاکنون جواب داده بود و نيازى به اين اوباش چرخانى نبود. اين دستگيريها در عين حال بيانگر موقعيت مستاصل جمهورى اسلامى و وحشت اش از جنبش رو به رشد کارگرى و آزاديخواهانه است که اساس نظام فقر و اختناق و آپارتايد را نشانه گرفته است.  

این تعرض رژیم اسلامی را باید درهم شکست! حزب تمامی فعالین و تشکلات کارگری و مدافع آزاديهاى فردى و اجتماعى را به اعتراض گسترده در مقابل سرکوبگرى رژیم اسلامی فرامیخواند. حزب از تمامی خانواده های زندانیان سیاسی و دستگیر شدگان اعتراضات اخیر میخواهد که اعتراضات خود برای آزادی کليه زندانیان سیاسی و دستگیر شدگان اخير را گسترش دهند. حزب کارگران و مردم آزادیخواه و مبارز را به اعتراض گسترده و همه جانبه برای درهم شکستن دستگاه سرکوب رژیم آدمکشان اسلامی فرامیخواند.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۲۲ خرداد ١۳۸۹ – ١۲ ژوئن ۲۰١۰