اخبارى جديد از کارگران متحصن در انديمشک
دستگيرى و تهديد کارگران

بنا به خبر دريافتى٬ دوشنبه شب دو نفر از کارگران متحصن توسط پليس ١١٠ دستگير و تا ساعت ٨ صبح سه شنبه در بازداشت بودند. پليس به کارگران گفته چرا تجمع کرديد!؟ همينطور ٨ نفر از کارگران اخراج شدند. ديروز سه شنبه قرار بوده پيمانكار با شهردار ملاقات داشته باشد و طى اين ملاقات شهردار به پيمانكار حقوق کارگران را بدهد اما شهردار از در پشتى شهردارى بيرون رفته است. به نظر ميرسد با اين اوضاع از پرداخت حقوق و عيدى و پاداش خبرى نيست. از طرف ديگر حراست شهردارى و اطلاعات نيروى انتظامى از طريق نامه تعدادى از کارگران را براى ايجاد رعب و وحشت احضار کرده است.

لازم به توضيح است که حدود ۱۵۰ نفر از کارگران شهرداری انديمشک به همراه تعدادی از مردم در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه ده تا دوازده بهمن ماه در مقابل فرمانداری و شهرداری تحصن کردند. متحصنین پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود: "۱۳ ماه گرسنگی، تاکی؟" این کارگران مدت سیزده ماه است که حقوق دریافت نکرده اند. شهرداری همچنان طی این مدت حق بیمه آنها را نیز پرداخت نکرده است.

عدم پرداخت حقوق کارگران و گرسنگى دادن آگاهانه به خانواده هاى محروم کارگرى طى ١٣ ماه يک عمل جنايتکارانه سرمايه داران و دولت ضد کارگرى اسلامى شان است. حزب از اعتراض برحق کارگران شهردارى انديمشک حمايت ميکند و مردم آزاديخواه و کارگران در شهر انديمشک را به حمايت از آنان دعوت ميکند.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونیسم کارگرى
١۴ بهمن ۱۳۸۸ - ٣ فوریه ۲۰۱۰