دستمزدهای پرداخت نشده کارگران
 فازهاى 9  و 10 عسلویه٬ شرکت گاما!

بنا به خبر دريافتى٬ تا امروز بیش از 600 نفر از کارگران شرکت گاما٬ مجری بخشی از طرحهای  فاز 9  و 10 عسلویه٬ با وجود اعتراض و پیگیری های مستمر خود موفق به دریافت دستمزد و مبالغ اضافه کاری 4 ماه گذشته خود مربوط به ماههای تیر و مرداد و شهریور و مهر نشده اند.

این کارگران با قراردادهای سفید امضا و یکطرفه و پایه دستمزد های 264 هزار تومانی٬ از طریق شرکت پیمانکاری استخدام شده و کارشان اجرای طرحهای شرکت گاما در فازهای 9 و 10 میباشد. در جواب اعتراضات برحق کارگران برای دریافت دستمزدهایشان٬ نه شرکت پیمانکاری و نه شرکت گاما هیچیک زیر بار نرفته و هر کدام از اینها کارگران گرسنه و معترض را به طرف مقابل حواله میدهند!
 
کار طولانی و سنگین از اولین ساعات صبح آن هم بدون سقف زمانی مشخص در هوای گرم و کشنده٬ زندگی در کمپ ها و سوله های کثیفی که فاقد کمترین امکانات رفاهی و بهداشتی هستند٬ استفاده از غذاهای نامناسب و بی کیفیت٬ نگرانى مستمر ناشی از فقر و محرومیت خانواده و دوری از عزیزان٬ و همچنین کارشکنی سرمایه داران و تاخیر در پرداخت دستمزدهای ناچیز، کارگران زحمتکش فازهای مختلف عسلویه را در تنگنا و تحت فشار غیر انسانی قرار داده است. این سرگذشت تلخ هزاران کارگر زحمتکش و محروم در عسلویه است. عسلویه با وجود هزاران کارگر مهاجر ارزان قیمت و خاموش بهشت انواع شرکتهای مجری و انگل پیمانکاریست. اين شرکتها روى دوش استثمار وحشيانه کارگران هر روز پولهای کلان و میلیاردی را بین حضرات سرمایه دار و مشتی انگل بی خاصیت رد و بدل ميکنند٬ حسابهای بانکیشان در پناه قوانین حکومت ضد کارگر اسلامی سرمایه داران هر روز انباشته تر میشود٬ اما سهم کارگران و خانواده هایشان گرسنگی و فقر و محرومیت بیشتر است .

کارگران عسلويه!
شما ميدانيد که شرايط مطلقا برده وارى که سرمايه داران به شما تحميل کرده اند ويژه عسلويه نيست. در صنايع مهمى چون نفت و پتروشيمى و خودروسازيها تا شرکتهاى هنوز دولتى همين وضعيت برقرار است. بحران اقتصادى و توحش نيروى سرکوب سرمايه نيز کارفرماها را هارتر و هارتر کرده است. پاسخ اين وضعيت سکوت نيست٬ اعتراضى محکم و موثر است. همين امروز فضاى اعتراضى و نارضايتى در ميان کارگران عسلويه و ديگر مراکز کارگرى موج ميزند. مجامع عمومى تان را برپا کنيد و با سياست اعتراض دسته جمعى و اعتصاب حقوق تان را از حلقومشان بيرون بياوريد.   

 

مرگ بر جمهورى اسلامى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى
زنده باد جمهورى سوسياليستى

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢۵ آبان ١٣٨٨ – ١۶ نوامبر ۲۰۰۹