اعتراضات ضد حکومتی در تهران !
مترو میدان هفت تیر

بنا به خبر دريافتى٬ عصر روز یکشنبه یازدهم بهمن ماه بیش از 1000 نفر از جوانان و مردم معترض در محوطه ایستگاه مترو میدان هفت تیر تهران علیه حکومت اوباش اسلامی سرمایه داران با شعارهای ضد حکومتی مرگ بر دیکتاتور دست به تجمع اعتراضی زده و در حالیکه هر لحظه بر جمعیت مردم و جوانان معترض افزوده میشد انواع پلیس ضد شورش و مزدوران بسیجی و پاسدار با عجله و وحشت  خود را به محل رسانیده و با تهدید و ارعاب سعی در متفرق نمودن مردم داشتند. ایستگاه مترو میدان هفت تیر تا پاسی از شب در محاصره و تحت کنترل نیروهای پلیس و لباس شخصیهای مزدور حکومتی بو د. از آمار دستگیر شدگان احتمالی خبری در دست نیست.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

١ فوريه ٢٠١٠ – ١٢ بهمن ١٣٨٨