انفجار در پالايشگاه نفت شهر
١٣ کارگر کشته و زخمى شدند!

حوالى ساعت شش و نيم صبح امروز هشتم خرداد ١٣٨٩ دکل روى چاه شماره ٢۴ پالايشگاه نفت شهر قصر شيرين منفجر شد. در اثر انفجار اين دکل تاکنون ٣ کارگر جان باختند و ١٠ کارگر زخمى شدند. حال چهار تن از مجروحان انفجار امروز وخيم گزارش شده که به بيمارستانهاى ديگر شهرها منتقل شدند. دليل انفجار تاکنون معلوم نشده اما اولين اظهارات مقامات حکومتى به نشت گاز اشاره دارد. ابعاد آتش سوزى وسيع است و تلاشهاى تاکنونى براى مهار حريق به نتيجه اى نرسيده است.

اين تراژديها و قتل عام کارگران را "حوادث محل کار" نام نهاده اند. اما نام مناسبت تر و واقعى تر "قتل عمد سرمايه عليه کارگران" است. عدم وجود سيستم ايمنى محيط کار و يا غير استاندارد بودن آن٬ که تنها بدليل کاهش هزينه دولت و کارفرما و کسب سود بيشتر است٬ عامل اصلى و اساسى قتلهاى محيط کار است. سرمايه اى که سرمايه دار روى هم تلمبار ميکند مهر و نشان خون و بدن و جان و زندگى کارگران را بر خود دارد. همانطور که جلال و شوکت و مقام سرمايه دار در جامعه و در قدرت سياسى٬ مهر و نشان قدرت توليدى طبقه کارگر و ثروت توليد شده توسط کارگران را برخود دارد. ضرورى است کارگران پالايشگاه نفت شهر در واکنش به اين جنايت دست به اعتراض بزنند. توجيه نشت گاز قابل قبول نيست. کارگر بايد محيط کارش ايمن باشد و اگر ايمن نيست مسئول جان کارگران مستقيما سرمايه داران و دولت شان هستند.

حزب جانباختن سه نفر از کارگران شريف پالايشگاه نفت شهر را به اعضاى خانواده و بستگان آنان٬ به کارگران پالايشگاه نفت شهر و به طبقه کارگر ايران صميمانه تسليت ميگويد. حزب خود را در اندوه بستگان و همکاران کارگران جانباخته شريک ميداند و براى کارگرانى که در اين انفجار مجروح شدند آرزوى بهبود و سلامت دارد. حزب مردم آزاديخواه و کارگران منطقه را براى شرکت وسيع در مراسم بزرگذاشت کارگران جانباخته فراميخواند. مراسم گراميداشت اين کارگران را بايد به صحنه اعتراض و فرياد عليه سرمايه دارى و بيحقوقى کارگران تبديل کرد.

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٨ خرداد ٨٩ – ٢٩ مه ٢٠١٠