راديو ٢۴ ساعته
براى يک دنياى بهتر

به اطلاع ميرسانيم که راديو ٢۴ ساعته براى يک دنياى بهتر برنامه هاى آزمايشى خود را از طريق ماهواره و اينترنت از ١۵ ژوئيه ٢٠١٠ برابر با ٢۴ تيرماه ١٣٨٩ آغاز ميکند. لطفا مشخصات راديو را به اطلاع عموم برسانيد و ما را از کيفيت پخش مطلع کنيد.

مشخصات راديو ماهواره اى براى يک دنياى بهتر به قرار زير است:

Satellite: TelStar 12
Transponder: 10
Horizontal: QPSK 2/3
Symbol Rate: 19279

راديو يک دنياى بهتر٬ صداى کارگران کمونيست٬ صداى کمونيسم کارگرى٬ صداى آزاديخواهى و برابرى طلبى زنان و نسل جديد٬ صداى متعهد به حقيقت و مقابله با خرافات و ارتجاع سياسى٬ صداى مبارزه براى سرنگونى جمهورى اسلامى و ايجاد يک جامعه آزاد و خوشبخت سوسياليستى است. راديو يک دنياى بهتر صداى کسانى است که براى برپائى يک دنياى شايسته انسان٬ يک دنياى بهتر مبارزه و تلاش ميکنند. راديو يک دنياى بهتر صداى شماست!

 

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٨ تير ١۳۸۹ – ٢٩ ژوئن ۲۰١۰