کارگران سازه گستر سایپا
یا دو شیفت کاری یا اخراج !

بنا به خبر دريافتى٬ در چند روز اخیر از جانب عوامل کارفرما و حکومت اسلامی سرمایه داران در شرکت سایپا و بخصوص "زمانی" یکی از مسئولین تامین منابع نیروی انسانی سایپا٬ برای حذف یک شیفت کاری و تحمیل افزایش ساعات و شدت بیشتر کاری، کارگران بخش صادرات سازه گستر را با تهدید به اخراج تحت فشارهای روانی زیادی قرار داده اند.

در حال حاضر بخش صادرات سازه گستر سایپا در 3 شیفت 8 ساعته بطور شبانه روزی و چرخشی مشغول به کارند. سرمایه داران و نو کیسه های انگل حاکم بر سایپا تصمیم به حذف یکی از شیفتهای کاری و تحمیل دو شیفت 12 ساعته کاری به کارگران را دارند. همچنین به کارگران اعلام نموده اند تا اطلاع ثانوی جمعه و شنبه و تعطیلات رسمی و تقویمی نداریم! جنون حذف یک شیف کاری برای کسب سود بیشتر و فشرده سازی زمان کار و ادغام آن در دو شیفت دیگر٬ بخشی دیگر از جنایت سرمایه داران علیه کارگران است. کارگران بخش صادرات تا به امروز با اعتراض و مخالفت خود به انحا مختلف مانع اجرای اين سیاست ضد کارگری سرمایه داران شده اند. اما زمانی و دیگر جنایتکاران حاکم بر سایپا مصرانه به دنبال اجرای این طرح استثمار وحشیانه هستند. فشرده سازی زمان و حجم کاری کارگران در شیفتهای کاری سنگین تر به بهانه های دروغ و واهی سیاست همه سرمایه داران علیه کارگران است و هدف اصلیشان رسیدن به سودهای بادآورده و بیشتر به قیمت نابودی کارگران است. این تعميم سیاست ضد کارگری حکومت اسلامی سرمایه داران در مراکز کارگرى است که هم اکنون علاوه بر سازه گستر سایپا در بخشهایی از ایران خودرو از جمله شرکت مهر کام پارس و مجموعه پرسی ایران خودرو (ایتکو پرس) و دیگر مراکز صنعتی و کارگری به اجرا در آمده است .

لغو قراردادهای موقت کار، حذف شرکتهای انگل پیمانکاری، حق تشکل و اعتصاب، پرداخت دستمزدها برابر با تورم و هزینه های روز زندگی٬ 5 روز 6 ساعته کاری در هفته، برخورداری از حق آموزش و مسکن و بهداشت و...از جمله حقوق ابتدایی و انکار ناپذیر کارگران است .

بخش صادرات سازه گستر سایپا با بیش از 40 نفر کارگر قراردادی که از طریق شرکت انگل پیمانکاری شامخ استخدام  شده اند، با قراردادهای یکطرفه و سفید امضا، با پایه دستمزدهای 264 هزار تومانی٬ واقع در جاده مخصوص کرج در زمینه بسته بندی و ارسال انواع محموله های مربوط به خودرو پراید به کشور سوریه فعال میباشد. اکثر کارگران این مرکز بعلت حمل و جابجایی محموله های بار سنگین  به انواع بیماریهای مزمن مفاصل از قبیل دیسک کمر و آرترز مبتلا هستند .

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢۶ ژانويه ٢٠١٠ – ۶ بهمن ١٣٨٨