مرگ بر بسیجی، مرگ بر دیکتاتور !
اعتراضات شبانه ضد حکومتی در شهرک آپادانا تهران

بنا به خبر دريافتى٬ از چندین شب گذشته اعتراضات شبانه مردم شهرک آپادانا در پشت بامها و کوچه و خیابان، علیه حکومت اوباش اسلامی دوباره شروع شده است. در روز جمعه هیجدهم دیماه از ساعت 10 شب٬ حضور گسترده مردم در پشت بامها و جوانان در کوچه و خیابانهای شهرک آپادانا با شعارهای ضد حکومتی و مرگ بر بسیجی، مرگ بر دیکتاتور٬ بسیار گسترده و پر شور و در عین حال برای سرکوبگران مزدور حکومت اسلامی در حالیکه با خشم و هراس نظاره گر اوضاع بودند کنترل ناپذیر بود.

خانواده سهراب اعرابی٬ که چند ماه پیش در تظاهرات ضد حکومتی به دست اوبا ش حکومت اسلامی به قتل رسید٬ در شهرک آپادانا سکونت دارند. علاوه بر فشار مداوم نیروهای امنیتی حکومت اسلامی  در چند ماه اخیر بر این خانواده در هفته های گذشته نیز مادر سهراب بدست عوامل اطلاعاتی حکومت  برای گرفتن حق سکوت بازداشت و مورد اذیت و آزار قرار گرفته است. مردم و جوانان شهرک آپادانا میگویند هدف ما نابودی حکومت اسلامی و حمایت از خانواده زنده یاد جانباخته سهراب اعرابی است .

نازنین اکبری فعال حزب اتحاد کمونیسم کارگری
19/10/88

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٩ ديماه ١٣٨٨ – ٩ ژانويه ٢٠١٠