نگذاريم شيرکو معارفى را اعدام کنند!
عليه اعدام و براى آزادى زندانيان سياسى بميدان بيائيم!

زندانى سياسى شيرکو معارفى را از بند عمومى به سلول انفرادى اجراى احکام انتقال داده اند. جمهورى اسلامى بعد از به قتل رساندن احسان فتاحيان چوبه دار را براى شيرکو معارفى تدارک ديده است. جمهورى اسلامى با اعدام زندانيان سياسى بويژه طيف مخالفين جمهورى اسلامى٬ دارد وحشت اش را از جنبش سرنگونى اعلام ميکند. فکر ميکند با قربانى گرفتن از مردم ميتواند به اوضاع مسلط شود. براى لغو فورى حکم اعدام شيرکو و ديگر زندانيانى که حکم اعدام گرفته اند بميدان بيائيم. تعرض جبوبانه جمهورى اسلامى به زندانيان سياسى را بايد با تعرض محکم پاسخ داد. جنبش آزادى کليه زندانيان سياسى و لغو بيقيد و شرط مجازات اعدام بايد وسيعا در داخل و خارج کشور بميدان بيايد.

خانواده هاى زندانيان سياسى!
در وضعيت کنونى شما بايد دسته جمعى جلو بيافتيد و در مقابل زندانها و مراکز دولتى تجمع کنيد و مردم را به حمايت فرا بخوانيد. مسئله فقط کردستان نيست٬ بايد در سراسر ايران در مقابل سياست جنايتکارانه اعدام زندانيان سياسى قرار گرفت. جامعه ميداند که سياست اعدام زندانيان سياسى تلاشى براى ارعاب و سرکوب مردم است و در تقابل با همين سياست وسيعا از حرکت خانواده هاى زندانيان سياسى استقبال و حمايت ميکنند. شبکه هاى جوانان بايد سهم مهمى در بسيج توده اى بعهده بگيرند. دانشجويان بايد دانشگاهها را به صحنه اعتراض عليه اعدام و براى آزادى کليه زندانيان سياسى تبديل کنند. جريانات سياسى و پيشرو٬ مخالفين مجازات اعدام بايد جملگى تلاش کنند جنبشى عظيم و اجتماعى عليه اعدام و براى آزادى فورى کليه زندانيان سياسى شکل بگيرد. اجازه ندهيم شيرکوها را اعدام کنند! ارابه خونين اعدام را درهم بکوبيم! جمهورى قتل و جنايت اسلامى اصلاح نميشود٬ بايد آنرا تماما بزير کشيد.

احکام اعدام فرزندانمان را لغو کنيد! اعدام نه! زندانى سياسى نه!
فرزندانمان را آزاد کنيد! زندانى سياسى آزاد بايد گردد!

مرگ بر جمهورى اسلامى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى
زنده باد جمهورى سوسياليستى

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢٢ آبان ١٣٨٨ – ١٣ نوامبر ۲۰۰۹