اسامى کارگران جانباخته و مجروح پالايشگاه نفت شهر

وضعيت امنيتى در منطقه

بنا به خبر دريافتى اسامی سه کارگرى که در انفجار امروز پالايشگاه نفت شهر به قتل رسيدند ابراهيم فرجى٬ خلیل جعفری و علی امیری است. همينطور ٩ نفر از مجروحان اين انفجار به نامهاى افشین مرادی، اکبر غلامی، ساسان حمزوی، احسان کیانی، محمد اسماعیلی نادری، صالح باقری، محمد محمدزاده، پوریا چراغ خون و محمد سرخ مرد به بيمارستان خمينى در کرمانشاه منتقل شدند.

همينطور انفجار دکل چاه شماره ٢۴ پالايشگاه نفت شهر٬ نيروهاى گارد ويژه سرکوب وسيعا به محل پالايشگاه گسيل شدند و کل منطقه را در محاصره خود قرار دادند. لازم به ذکر است که کليه چاههاى نفت منطقه در اختيار شرکتهاى افراد وابسته به سپاه پاسداران است. هر زمان لازم شود نيروى ويژه شان را چند برابر ميکنند تا بتوانند از سرمايه هايشان در مقابل اعتراض کارگران حفاظت کنند.  

حزب يکبار ديگر جانباختن ابراهيم فرجى٬ خلیل جعفری و علی امیری را به اعضاى خانواده و بستگان آنان٬ به کارگران پالايشگاه نفت شهر و به طبقه کارگر ايران صميمانه تسليت ميگويد. حزب خود را در اندوه بستگان و همکاران کارگران جانباخته شريک ميداند و براى کارگران مجروح شده در اين انفجار افشین مرادی، اکبر غلامی، ساسان حمزوی، احسان کیانی، محمد اسماعیلی نادری، صالح باقری، محمد محمدزاده، پوریا چراغ خون و محمد سرخ مرد آرزوى بهبود و سلامت دارد.

حزب مردم آزاديخواه و کارگران منطقه را براى شرکت وسيع در مراسم بزرگذاشت کارگران جانباخته فراميخواند. بايد ياد ابراهيم فرجى٬ خلیل جعفری و علی امیری را وسيعا گرامى بداريم. بايد در تقابل با جنايت سرمايه داران و ايجاد فضاى امنيتى و پليسى٬ صداى اعتراض عليه قتل عمد سرمايه در محيط کار و عليه سرکوبگرى دولت اسلامى سرمايه داران را بلند کرد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٨ خرداد ٨٩ – ٢٩ مه ٢٠١٠