اعتصاب و اعتراض نتیجه داد
زنده باد کارگران تولید گستر آسیا

بنا به خبر دريافتى٬ سرانجام پس از دو ماه کشمکش و درگیری کارگران شرکت تولید گسترآسیا موفق شدند با اتکا به اعتصاب چند روزه و اعتراضات جمعی و مکرر خود سرمایه داران و عوامل کارفرما را مجبور به شکست و عقب نشینی نمایند. عوامل کارفرما که از اوایل آذر ماه تصمیم داشتند تا به بهانه تعطیلی کارخانه ابتدا کارگران را به مرخصی اجباری فرستاده و پنهانی به جای این کارگران اقدام به بکارگیری کارگران جدید در شرایط کاری سختتر با دستمزدهای پایینتری نمایند و حتی وعده پرداخت دستمزدهای دوران مرخصی اجباری را به کارگران داده بودند٬ تا چند روز پیش به انحا مختلف کوشیدند با عدم پرداخت دستمزدها، تهدید به اخراج و توسل به انواع ترفندها کارگران را بدون پرداخت هیچگونه دستمزدی از کار اخراج نمایند. اما با توجه به اینکه طی دو ماه گذشته با اعتصاب و تجمعات قاطع کارگران روبرو شدند٬ سرانجام روز چهارشنبه در مقابل بخشهایی از خواستهای کارگران تسلیم شدند. از چهارشنبه گذشته تا امروز بیش از 15 نفر از کارگران اخراجی به سر کارهایشان بازگشته اند. در روز چهارشنبه دستمزدهای آذر و دیماه و همچنین بخشهایی از دستمزدهای معوق مربوط به شهریور و مهر ماه 7 نفر از کارگران نقدا پرداخت شد. اما این هنوز همه خواستهای کارگران نیست. یکی از کارگران میگفت: ما به این جانوران سودجو اعتماد نداریم. هنوز همه همکاران اخراجی ما به سر کارهایشان باز نگشته اند. هنوز ما بین شرکت پیمانکاری و کارخانه سرگردانیم. تا این لحظه با ما قرداد موقتی هم نبسته اند.

بازگشت به کار همه کارگران اخراجی، پرداخت فوری همه دستمزدهای معوقه، لغو قراردادهای موقت کار و حذف شرکتهای انگل پیمانکاری٬ تامين امنیت شغلی، پرداخت دستمزدهای ایام اعتصاب و مرخصی اجباری مطابق با تورم و هزینه های روز زندگی، حق اعتصاب و تشکل٬ از جمله خواستهای برحق و پايه اى کارگران است.

رفقای کارگر!
سرمایه داران و حکومت اسلامی جنایتکارشان بیرحمانه به دنبال نابودی و انهدام زندگی ما کارگران و خانواده هایمان هستند. قدرت ما در اتحادمان است. برای دفاع از کار و معيشت و زندگی امروز و فردايمان٬ برای مبارزه علیه سرمایه داران و نابودی حکومتشان، بايد متشکل شويم. به مجمع عمومی متکى شويد و براى شوراهای کارگرى تلاش کنيد.

شرکت تولید گستر آسیا با 40 نفر کارگر قراردادی و سفید امضا و یکطرفه و پایه دستمزدهای 264 هزار تومانی از جمله مراکز تولید روکش و تو دوزی و صندلی و طرف قرارداد ایران خودرو در جاده آدران اسلام شهر واقع در شهرک صنعتی زواره ای میباشد.

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

٣١ ژانويه ٢٠١٠ – ١١ بهمن ١٣٨٨