گزارشى از تهران٬

مرگ بر خامنه ای شعار روز تهران !

مبارزه و اعتراضات گسترده مردم در تهران بر علیه حکومت اوباش اسلامی در اشکال متنوع با قدرت ادامه دارد. در چند ماه گذشته شعارنویسی علیه جانیان حکومت اسلامی در سطح شهر تهران رايج بوده است. اما در روزهای اخیر با ابتکار سراسری مردم و بخصوص جوانان ناراضی و مبارز جای جای در و دیوارهای شهر تهران از شعار "مرگ بر خامنه ای" میدرخشد. حکومت اسلامی و خامنه اى که مرتبا پيام سرنگونى را ميشنود٬ در وحشت از مرگ محتوم خود و برای مقابله با این اقدام انقلابی مردم٬ کلیه خودروهای گشتی مزدوران نیروی انتظامی را مجهز به  سطلهای رنگ و فلچه نموده است. عوامل مزدور نیروی انتظامی با سرافکندگی در حالیکه رنگ بر شعارهای انقلابی میمالند مورد تمسخر مردم اند.

"مرگ بر خامنه ای" تعرض به تجسم نظام جنايتکار جمهورى اسلامى است. "مرگ بر خامنه ای" یعنی مرگ بر حکومت فقر و فلاکت٬ يعنى نابود باد نظام آپارتاید جنسی و ضد زن، يعنى مرگ بر حکومت اسلامی و عصاره قاتل و متعفن و منفورش خامنه ای! "مرگ بر خامنه ای" در عین حال جواب رد و کوبنده مردم به جان آمده و بشدت تشنه آزادی و برابری و رفاه به تلاش مزورانه جناح مغضوب حکومتى است و جريانات ملى اسلامى است که اينروزها تلاش ميکند حساب خامنه اى و احمدى نژاد را جدا کنند. اين پاسخى به کليه نیروهای دست راستى اعم از سلطنت طلبان و جبهه ملی چیها و جماعت ملى مذهبى و توده ای – اکثریتى است که اينروزها با ساز "خشونت نکنيد" دست بدامن خامنه اى شده اند. کسانى که کارنامه سياسى شان چيزى جز شراکت در جنايت همراه خامنه ايها و يا دفاع از حکومت خامنه ايها نبوده است. "مرگ بر خامنه اى" يعنى مردم راه خودشان را ميروند٬ يعنى اين اين بند و بست ها فايده ندارد٬ جمهورى اسلامى را سرنگون ميکنيم.

نازنین اکبری فعال حزب اتحاد کمونیسم کارگری

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

٢١ ديماه ١٣٨٨ – ١١ ژانويه ٢٠١٠