کارگران واگن پارس اراک !
دستمزدهای پرداخت نشده

بنا به خبر دريافتى٬ بیش از 3500 نفر از کارگران کارخانه واگن پارس اراک تاکنون دستمزدهای آبان و آذر، دی و بهمن و اسفند ماه سال گذشته را دریافت نکرده اند.

به دنبال اعتراضات پی در پی کارگران٬ سرمایه داران و عوامل کارفرما در پناه حمایت حکومت اسلامی نوکرشان به کار شکنی خود در پرداخت دستمزدهای ناچیز کارگران ادامه میدهند. عوامل کارفرما با گستاخی به کارگران گرسنه گفته اند: دستمزدهای معوق 5 ماه سال گذشته باید بماند و مقدارى وعده سرخرمن به کارگران داده اند.

در حال حاضر فقط دستمزدهای فروردین و اردیبهشت ماه کارگران پرداخت شده و از قرار حتی پرداخت دستمزدهای خرداد ماه کارگران بعلت دزدی و کارشکنی و جر زنی سرمایه داران و عواملشان در ابها م فرو رفته است .

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

٣١ خرداد ١۳۸۹ – ٢١ ژوئن