تجمع اعتراضی کارگران اخراجی کشتارگاه میدان بهمن تهران !
اخراج کارگران شرکت سپید گوشت جاجرود !

بنا به خبر دريافتى٬ اول صبح  روز سه شنبه ٢٩ اردیبهشت ماه٬ بیش از٣٠٠ نفر از کارگران روزمزد اخراجی کشتارگاه میدان بهمن تهران که به دنبال تعطیلی این مرکز و اخراج از کار و زندگی ساقط شده اند٬ ابتدا در مقابل درب ورودی سردخانه و کشتارگاه میدان بهمن تجمع کردند و سپس با کرایه چندین دستگاه اتوبوس به مقابل شورای شهر تهران واقع در پارک شهر خیابان بهشت رفتند.

کارگران اخراجى دراين محل علیه تعطیلی کشتارگاه و اخراج و برای تعیین تکلیف وضعيت شغلی خود تجمع و اعتراض کردند. امع نه فقط از جانب شورای جانیان و دزد حکومت اسلامی به کارگران جوابی داده نشد بلکه با توسل به مزدوران لباس شخصی و عوامل حراستی و پلیس اقدام به تهدید و متفرق نمودن کارگران کردند !

در اخبار قبلى راجع به اين مرکز باطلاع رسانديم که شهردارى تهران سياست تعطيلى کشتارگاه ميدان بهمن را دارد و در دو سه ماه گذشته مرتبا بين کارگران و مزدوران دولتى و کارفرماها کشمکش در مورد تعطيلى و عدم تعطيلى اين مرکز در جريان بوده است. سرانجام پس از چندین ماه کشمکش بین کارگران و شهرداری تهران٬ طی چندین روز گذشته با تعطیلی سردخانه و کشتارگاه میدان بهمن و تبدیل این مرکز به میدان تره بار٬ چندین هزار نفر کارگر روز مزد با اخراج و از دست دادن کار خود روبرو شدند. در اينروزها کارگران خشمگین و بیکار همچنان در برابر مراکز حکومت اوباش اسلامی سر گردانند .

اخراج کارگران شرکت سپید گوشت جاجرود !

در پی تعطیلی سردخانه و کشتارگاه میدان بهمن تهران و تعطیلی غرفه و انبارهای شرکت سپید گوشت هامون در این مرکز٬ طرح اخراج بیش از ٧٠٠ نفر از کارگران روزمزد اين شرکت که در کارخانه جاجرود مشغول به کارند٬ توسط سرمایه دارن شرکت هامون در دست بررسی و اجراست. بدنبال این تصمیم عوامل کارفرما و سرمایه داران٬ نگرانى عميق از بيکارى و فقر شديدتر بر زندگی این کارگران و خانواده های زجر کشیده شان سایه انداخته است. بنا به خبر تا چند روز آینده این کارگران اخراج و به ارتش گسترده بيکارى پرتاب ميشوند.

کارخانه شرکت سپید گوشت هامون با بیش از ٧٠٠ کارگر روز مزد در بدترین شرایط کاری واقع در جاجرود٬ در زمینه بسته بندی و توزیع انواع گوشت ماهی فعال بوده که هم اکنون با تعطیلی کشتارگاه میدان بهمن تهران عمده بازارهای اصلی خود را از دست داده و در آستانه تعطیلی و اخراج کارگران می باشد .

در سرمايه دارى کشورهائى مانند ايران کارگر عملا يک برده است و در اين ميان کارگران روزمزد محرومترين بردگان مزدى اند. در کشتارگاه و سردخانه ميدان بهمن تهران قريب ۵٠٠٠ کارگر مشغول بکار بودند که اکثريت عظيم آنان کارگر روز مزد بودند. اخراج دسته جمعى اين کارگران با يک چرخش قلم و دستور اين و آن سر باند حکومتى عملى شده و کسى در اين ميان مسئوليتى در قبال زندگى و آينده اين کارگران و خانواده هايشان بعهده نميگيرد. تعداد معدودى از اين کارگران توسط شرکتها يا شهردارى تهران با شرايط سخت ترى منتقل ميشوند و عمده آنان اخراج ميشوند. اين قانون جنگل و باغ وحش سرمايه است.

کارگران سردخانه ميدان بهمن تهران!
در طول اين دو سه ماه تنها عاملى که بستن و تعطيلى اين مرکز را به تاخير انداخت اعتراضات مکرر شما بود. آنها تلاش کردند اين اقدام را تدريجى پيش ببرند٬ وعده بدهند و نيروى شما را متفرق کنند٬ و بالاخره اين مرکز را تعطيل کردند. در سرمايه دارى اسلامى ايران کارگر بيحقوق ترين شهروند است اما شما بعنوان کارگر روز مزد در قاموس قوانين ضد کارگرى اين دولت هيچ حقى نداريد. اين اوباشان حتى مانند برده اى که بايد غذا و مسکن اش تامين شود با شما برخورد نميکنند. شما چيزى براى از دست دادن نداريد. سالها با کار شاق و دستمزد سطح پائين به بردگى تان کشاندند و حالا به قعر بيکارى و فقر پرتاب تان کرده اند.

دراين اوضاع که حکومت مشغول برگزارى مضحکه "انتخابات" است و عوامل آن هر روز وعده هاى پوچ و حرف مفت تحويل مردم ميدهند٬ شما ميتوانيد متحدانه همراه با خانواده هايتان براى بيمه بيکارى يا جايگزينى و انتقال به مراکز کارى ديگر اقدام کنيد. اعتراض وسيع و متحد شما ميتواند اين سرمايه داران دزد و جانى را عقب براند. متحد شويد و متحدانه با خواست کار يا بيمه بيکارى بميدان بيائيد.

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمایه داری!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢ خرداد ١٣٨٨ – ٢٣ مه ٢٠٠٩