پخش اطلاعیه حزب
در منطقه دانشگاه صنعتی شریف تهران !

بنا به خبر دريافتى٬ امروز دوشنبه سیزدهم مهر ماه٬ در یک اقدام تبلیغی گسترده کلیه مناطق منتهی به دانشگاه صنعتی شریف تهران تحت پوشش یکی از تیمهای تبلیغاتی حزب اتحاد کمونیسم کارگری قرار گرفت.

صدها نسخه از اطلاعیه حزب خطاب به دانشجویان٬ پیام رفیق علی جوادی دبیر کمیته مرکزی حزب بمناسبت بازگشائی دانشگاهها٬ تحت عنوان؛ "با پرچم سرخ آزادی، برابری و رفاه به میدان آئید!" در مناطق خیابان آزادی، خیابان اکبری منتهی به دانشگاه شریف، ایستگاه مترو دانشگاه شریف، میدان و خیابان تیموری، خیابان طرشت، خیابان حبیب الهی و یادگار و محلات اطراف توزیع گردید. در مواردی اطلاعیه های حزب به طور علنی توزیع گردید که با استقبال گرم و پر شور جوانان و مردم روبرو شد.

ادبيات کمونيستى کارگرى بويژه در وضعيت فعلى بايد وسيعا در ميان کارگران و کانونهاى سياسى ايران با رعايت اکيدترين مسائل امنيتى توزيع گردد. حزب ابتکار و اقدام انقلابى همرزمان کمونيست را ارج مينهد و به آنها خسته نباشيد ميگويد.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى
زنده باد جمهورى سوسياليستى

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٣ مهر ١٣٨٨ – ۵ اکتبر ٢٠٠٩