تحصن کارگران شهرداری اندیمشک  در مقابل فرمانداری و شهرداری
در اعتراض به سیزده ماه حقوق پرداخت نشده

طبق خبری که به حزب رسیده است، حدود ۱۵۰ تن از کارگران شهرداری به همراه تعدادی از مردم در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه ده تا دوازده بهمن ماه در مقابل فرمانداری و شهرداری تحصن کردند. متحصنین پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود: "۱۳ ماه گرسنگی، تاکی؟" این کارگران مدت سیزده ماه است که حقوق دریافت نکرده اند. شهرداری همچنان طی این مدت حق بیمه آنها را نیز پرداخت نکرده است. روسای شهرداری از کارگران متحصن خواستند که به نمازخانه بروند تا با آنها صحبت کنند. کارگران حاضر به این کار نشدند. این دزدان سر گردنه به کارگران گفته اند که شهرداری بودجه ندارد و نمیتواند از محل بودجه عمرانی حقوق آنها را پرداخت کند. کارگران نیز تصمیم گرفته اند که به تحصن خود ادامه دهند.

این رژیم دزد و جنایتکار شدیدترین استثمار را بر کارگران تحمیل کرده است و شیره جان آنها را میمکد. ماه ها دستمزد کارگران را پرداخت نمیکند. در مقابل سران رژیم و تمام مدیران کارخانه ها و واحدهای تولیدی پول های کلان به جیب زده اند و در بانک های خارجی میلیون میلیون پول مردم را پس انداز کرده اند. اخبار دزدی های این کلاشان و میزان سپرده های هنگفت آنها در بانک های خارجی در همین روزهای اخیر در رسانه های بین المللی منتشر شد. باید تمام این پول ها را از حلقوم این مفت خوران بیرون کشید. اعتراض متحد و متشکل تنها راه مقابله با این کلاشان است. باید با اعتراض متحد و متشکل مان نه تنها حق مان را از این مفت خورها بگیریم، بلکه این رژیم جنایتکار را به زیر کشیم و برای تمام این جنایات و مشقات و گرسنگی که به میلیون ها انسان تحمیل کرده است به محاکمه بکشانیم.


مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی
حزب اتحاد کمونیسم کارگر
۱۲ بهمن ۱۳۸۸
۱ فوریه ۲۰۱۰