در باره ترورهاى سيستان و بلوچستان

صبح یکشنبه ۲۶ مهرماه٬ در منطقه اى از سيستان و بلوچستان که گفته ميشود جلسه اى از روسا و طايفه هاى بلوچ و فرماندهان سپاه در آن شرکت داشتند٬ دو عمليات انتحارى صورت گرفت. عمليات اول در محل جلسه رخ داد و عمليات دوم جمع فرماندهان سپاه را هدف گرفت. بنا به اخبار دراين ترورها یش از چهل نفر کشته و دهها نفر زخمى شدند. بجز تعدادى از مردم بيدفاع که قربانى اين تروريسم کور شدند٬ تعدادى از سران طايفه ها و فرماندهان سپاه پاسداران در منطقه کشته شده اند. گروه تروريستى مذهبى – قومى جندالله که توسط عبدالمالک ریگی اداره ميشود طى بیانیه ای مسئولیت این عملیاتهاى انتحارى را بر عهده گرفت.

جندالله و جمهورى اسلامى از يک جنس اند. هر دو جريانى ارتجاعى و تروريستى اند که مرتبا جنگ شان از مردم قربانى گرفته است. سران سپاه که در اين عمليات تروريستى مورد هدف قرار گرفته اند بدون ترديد ھمھ از جانیان رژیم اسلامی اند. بدون ترديد نفرت مردم بويژه مردم محروم بلوچستان از آنھا حد نمی شناسد. دنیا قطعا بدون چنین جنایتکارانی دنیای قابل تحمل تری است. مسئله اما اينست که نه تروريسم سياستى براى مهار زدن جمهورى اسلامى است و نه تروريستهاى جندالله ربطى به مطالبات و مشقات مردم محروم بلوچستان دارند. جندالله در ميان فلاکتى که جمهورى اسلامى همراه با سرکوب شديد به مردم تحميل کرده است از ميان جوانان گرسنه سربازگيرى ميکنند. اين جريانات تروريستى جزئى از صورت مسئله وسيع تر تروريسم در منطقه اند. سياست اين جريانات فرقه اى تنها مردم را از صحنه سياست قيچى ميکند و پيامدهاى آن به تشديد جنگ تروريستها و ميليتاريزه کردن منطقه و قربانى گرفتن از مردم محروم منجر خواهد شد. امرى که خامنه اى راسا آنرا اعلام کرد و از پاسخ سخت سخن گفت.

پاسخ تروريسم اسلامى و دولتى را با تروريسم اپوزيسيونى و اسلامى – قومى نميتوان داد. تروريسم راهى نيست که سرسوزنى به پيشبرد اهداف شريف کارگران و استيفاى هر حقوق پايمال شده مردم محروم کمک کند. تروريسم و جنگ تروريستى تنها ارتجاع و نفرت و خفقان را تشديد ميکند و عليه هر نوع تلاش سياسى و اجتماعى جنبشهاى واقعى در جامعه است. مردم ايران در حال بزير کشيدن مهمترين نيروى تروريستى اسلامى در سطح جهان هستند. پاسخ مردم آزاديخواه در ايران و بلوچستان و کردستان به تروريسم فرقه هاى دست ساز همان پاسخى است که به جمهورى اسلامى ميدهند. با اينحال ترورها و عمليات هاى ايندوره را بايد بعنوان نشانه هائى از ظرفيت نيروهاى مخرب ضد جامعه ديد و هوشيار بود که گروههاى فرقه اى و فالانژ القاعده اى روى دوش نفرت برحق مردم از جمهورى اسلامى براى خود سرمايه سياسى درست نکنند. براى از ميدان بدر کردن تروريستها بايد جمهورى اسلامى را سرنگون کرد.

مرگ بر جمهورى اسلامى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى
زنده باد جمهورى سوسياليستى

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢٨ مهر ١٣٨٨ – ٢٠ اکتبر ٢٠٠٩