زلزله در هائيتى

امروز عصر چهارشنبه زلزله ٧ ريشترى در پايتخت هائيتى به يک کشتار وسيع منجر شد. صحبت از بيش از صد هزار کشته و جمعيت ميليونى است که در اثر زلزله ٧ ريشترى يا زخمى شدند و يا زير آوار مانده اند. هزاران ساختمان از بيمارستانها و مدارس و مناطق مسکونى تا ساختمانهاى دولتى فرو ريختند. مردم در پايتخت هائيتى در بحرانى همه جانبه قرار گرفته اند. يک فاجعه انسانى تمام عيار رخ داده است.

زلزله هائيتى بار ديگر اين سوال را در اذهان ميليونها انسان برجسته ميکند که چرا با رشد علم و تکنولوژى و توانائى بشر از جمله مقابله با زلزله بايد اين همه قربانى داد؟ چرا زمين لرزه هاى مشابه و حتى قويتر در جاهاى ديگر جهان به چنين فاجعه اى منجر نميشود؟ آيا بجز فقر و عدم امکانات و نظم سرمايه دارى است که زلزله و حوادث طبيعى را به فجايع انسانى مهيب تبديل ميکند؟

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى همراه با مردم شريف جهان عميقا همدرى و تسليت خود را با مردم محروم هائيتى و قربانيان آن اعلام ميکند. در اين فاجعه بزرگ ما خود را همدرد مردم محروم هائيتى ميدانيم.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٣ ژانويه ٢٠١٠