روز ٢٨ اوت
عليه اعدام٬ عليه سنگسار همه جا اعتراض کنيد!

اعدام آدمکشى قانونى است٬ قتل عمد دولتى است. اما سنگسار شنيع ترين و بيرحمانه ترين شکل مجازات اعدام است. سنگسار ميراث مذهب يهوديت٬ مسيحيت و سپس اسلام است. اگر ميراث عهد عتيق هنوز در عصر سرمايه دارى و انقلابات انفورماتيک کم و بيش رايج است٬ تنها به اين معنى است که سرمايه دارى اين ميراث را٬ مذهب و قوانين وحشيانه اش را٬ در خدمت اسارت بشر امروز بکار گرفته است.

اعدام بايد لغو شود. هيچ کسى حق ندارد به حق حيات ديگرى تعرض کند. هيچ دولتى تحت هيچ شرايطى نبايد اين قدرت را داشته باشد که جان کسى را بگيرد. سنگسار بعنوان شنيع ترين شکل آدمکشى بايد بدون قيد و شرط لغو شود. قدرتها و حکومتهاى مدافع سنگسار بايد سرنگون شوند. آزادى و برابرى بشر امروز تنها با نفى قوانين تبعيض آميز و قدرتهاى سرکوبگر متحقق ميشود.

سکينه آشتيانى محکوم به سنگسار در انتظار اعدام است. همين روزها بيش از ٨٠ نفر را در زندانهاى ايران اعدام کرده اند. برخى اخبار غير رسمى و تائيد نشده از اعدام ٢٠٠ نفر سخن ميگويند. اعدامهائى که در خفا صورت ميگيرد٬ افرادى که حتى نامشان جائى شنيده نميشود٬ اينها قربانيان ماشين جنايت اسلامى اند. سکينه هنوز اين شانس را دارد که به دليل توجه جهانى و کمپينى قدرتمند زنده باشد و بايد نتيجه اينکارها نجات او و آزاديش از زندان باشد. اما بايد ماشين اعدام را متوقف و مجازات اعدام را لغو کرد. تا آنروز بايد عليه هر حکم اعدام و هر تعرض وحوش اسلامى به بشريت ايستاد.

روز ٢٨ اوت بدعوت کمپين بين المللى عليه سنگسار قرار است در شهرهاى مختلف اعتراض عليه سنگسار و اعدام صورت بگيرد. ما مردم آزاديخواه را دعوت ميکنيم که دراينروز با شرکت در مراسمهائى که بر عليه سنگسار و اعدام برپا ميشود شرکت کنند و يا راسا مبتکر برپائى چنين مراسمهاى باشند. در اينروز بايد جمهورى اسلامى بعنوان حکومت اعدام و سنگسار و ترور و تجاوز مورد محاکمه قرار گيرد و چهر کريه اش بيش از پيش به دنيا معرفى شود. همه جا فرياد بزنيد: قرن بيست و يکم است٬ بشريت سنگسار و اعدام را نبايد قبول کند!

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢٩ مرداد ١٣٨٩ – ٢٠ اوت ٢٠١٠