اعتصاب کارگران فولاد اصفهان

بنا به خبر دريافتى٬ کارگران زير ديپلم در قسمتهاى فولاد سازى٬ کارگاه مرکزى٬ و قسمت گونداله سازى دست به اعتصاب زدند.

از روز ١۵ فروردين ٨٩ کارگران بخشهاى فولاد سازى و گونداله سازى با خواست رسمى شدن دست به اعتراض و اعتصاب زدند. اين اعتصاب بدنبال اعتصاب قبلى کارگران فولاد بود که طى آن به کارگران وعده داده بودند که خواستهايشان را بررسى ميکنند اما همچنان اين خواستها شامل مرور زمان شده بود. مسئله اينست که کارگران زير ديپلم٬ بر اساس قراردادهاى جديد بصورت پيمانکارى استخدام ميشوند. نکته جالب اينست که شرکت پيمانکارى که بعنوان واسطه براى شرکت فولاد تامين نيرو ميکند٬ شرکتى است با نام "توکا نيرو" که مديران سطح بالاى خود شرکت فولاد موسس آن هستند. مديران شرکت "توکا نيرو" حضرات رجائى و طلائى هستند که خود از مديران و سرمايه داران شرکت فولاد هستند. اين سياست ضد کارگرى با هدف تشديد استثمار کارگران اتخاذ ميشود.

اعتصاب کارگران بصورت تجمع در مقابل دفتر مرکزى شرکت فولاد شروع و ادامه يافت. اما اين اعتصاب با ورود و حمايت کارگران کارگاه مرکزى به نام چيم ابعاد گسترده اى پيدا کرد. اين اعتراض در روزهاى اخير با سر دادن شعار عليه کارفرماهاى سود جو يعنى طلائى و رجائى و تهديد کارفرما به اعتصاب گسترش يافت. شايع است که در نتيجه فشار کارگران قرار است که طلائى و رجائى از سمت خود برکنار شوند و بجاى آنها يک سردار سپاه که مسئوليت تامين نيرو براى ذوب آهن هست٬ مسئول استخدام کارگران شود.

اعتصاب کارگران زير ديپلم در قسمتهاى فولاد سازى و گونداله سازى تا ۴ ارديبهشت و قسمت کارگران کارگاه مرکزى تا ٧ ارديبهشت ادامه داشت. کارگران عملا با تحويل نگرفتن قطعات خراب براى تعمير عملا در اعتصاب بودند. در حال حاضر کارگران زير ديپلم با وعده استخدام رسمى و دادن فرجه اى به کارفرما فعلا به سر کار خود بازگشتند.
 
حزب٬ اعتراض متحد کارگران فولاد را ارج مينهد و قويا از آن حمايت ميکند و بر اتحاد و همبستگى گسترده کارگران بخشهاى مختلف تا تحقق خواستهاى برحق کارگران تاکيد دارد. اتکا به مجمع عمومى و اعتراض جمعى کارگران کليد پيشروى است.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

٩ ارديبهشت ١٣٨٩ – ٢٩ آوريل ٢٠١٠