انفجار در پتروشيمى پرديس عسلويه
۵ کارگر جان باختند!

بنا به خبر دريافتى٬ بعدازظهر روز سه شنبه ١٢ مرداد٬ انفجارى در پتروشيمى پرديس حين جوش زدن لوله هاى انتقال گاز اتان صورت گرفت که در نتيجه آن ۵ نفر از کارگران و متخصصين پتروشيمى جان خود را از دست دادند و تعدادى ديگر دچار آسيب و سوختگى شدند. بنا به خبر حال يکنفر از زخميها در اثر سوختگى شديد وخيم است.

مسئولين اين واحد صنعتى دليل انفجار را "نشت گاز" عنوان کردند اما اشاره نکردند که چگونه بدون تخليه گاز به عمليات جوشکارى مبادرت ميکنند؟ آتش سوزى در پتروشيمى پرديس بيش از ٢۴ ساعت ادامه داشت و موجب خسارات فراوانى شد. پتروشيمى پرديس که يکى از واحدهاى منطقه ويژه اقتصادى انرژى پارس در عسلويه است شش روز قبل از انفجار بعنوان "بزرگترين توليد کننده اوره و آمونياک خاورميانه" افتتاح شده بود.

مسئول اين جنايت مانند فاجعه "اور- هال" پالايشگاه اصفهان و ديگر فجايع مشابه٬ نه نشت گاز و يا عدم دقت کارگران و متخصصين بلکه عدم ايمنى کافى در محيطهاى کار با خطر بالا است. اين ۵ نفر بدليل صرفه جوئى و ارازان تر تمام کردن کار توسط سرمايه داران جان خود را از دست دادند. اگر عمليات تخليه گاز قبل از عمليات جوشکارى لوله هاى انتقال گاز صورت ميگرفت امروز اين کارگران زنده بودند. بستگان اين کارگران بايد مستقيما دولت و شرکتهاى ذيربط و کارفرماها را مسئول جان عزيزانشان بدانند. کارگران عسلويه براى تامين امنيت در محيط کار بايد تلاشهايشان را گسترش دهند. مرگ ۵ نفر از همکاران و هم طبقه اى هايمان ضرورت اين تلاش را صد چندان تاکيد ميکند.

حزب جان باختن کارگران پتروشيمى پرديس را به اعضاى خانواده آنها٬ کارگران عسلويه و طبقه کارگر ايران صميمانه تسليت ميگويد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١۵ مرداد ١۳۸۹ – ۶ اوت ۲۰١۰