یوتوبوری جای سفیران حکومت تجاوز و اعدام نیست!

بار دیگر هیئت کنسولی جمهوری اسلامی میخواهد به گوتنبرگ سفر کند. همه میدانند در سفرهای گذشته این مزدوران به شهر یوتوبوری، به همت مخالفین آزادیخواه و سوسیالیست بساط شان جمع شد و با خفت از شهر بیرونشان کردیم. آنها مجددا می آیند تا حضورشان را بطور علنی تامین کنند.

ما میگوئیم یوتوبوری و خیابانهای شهر ما جای عوامل حکومت کهریزک و تجاوز و اعدام نیست. ما با تمام نیرو مقابلشان می ایستیم و بار دیگر بیرونشان میکنیم. نه فقط عوامل سفارت جمهوری اسلامی در این شهر جائی ندارند بلکه باید برای بستن سفارتخانه هایشان، این مراکز جاسوسی و ترور، تلاش کرد.

ایرانیان آزادیخواه، زنان و جوانان!
آماده باشید و متحدانه علیه حضور علنی این جنایتکاران بایستید. به شهروندان سوئد و دنیا نشان دهید که شما نه در کنار قاتلین فرزندان مردم بلکه در جبهه آزادیخواهی و برابری طلبی هستید. آماده باشید و این مزدوران را از آمدن به یوتوبوری پشیمان کنید. در اطلاعیه های بعدی زمان و مکان تظاهرات اعلام خواهد شد. آماده باشید و دوستانتان را مطلع و بسیج کنید.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
14 مهر 1389 – 7 اکتبر 2010