قصابخانه ایران خودرو !
ماهیچه دست احمد تفکری قطع شد

بنل به خبر دريافتى٬ احمد تفکری کارگر سایت 2 ایتکو پرس در حالیکه در محوطه کارگاه مشغول جابجائی ورق های بسیار سنگین و تیز و برنده آهن بود، ناگهان آوار ورق های آهن فرو ریخت. در این واقعه تلخ و ناگوار بر اثر اصابت ورق های تیز و برنده آهن ماهیچه دست احمد بطور کامل متلاشی و له شده از جا کنده شد. در حالیکه به دلیل خونریزی شدید فضای کارگاه به خون آغشته شده بود و حالت نیمه بیهوشی و دردناک احمد ديگر کارگران را شکه و در ماتم عمیق فرو برده بود٬ عوامل کارفرما با بیتفاوتی و عدم احساس مسئولیت نسبت به انتقال فوری احمد به بیمارستان و مراکز درمانی معتبر خشم و تنفر بیش از پیش کارگران را دامن زده بودند.

یکی از کارگران عصبانی و معترض میگفت: برای ماهی 300 هزار تومان کوفتی که خانواده هایمان هم همیشه گرسنه و محرومند باید جانمان را بدهیم تا امثال نیاکان و فرزانه پورها پولهای هنگفت و باد آورده به جیب بزنند. احمد تفکری کارگر 7 سال سابقه کار سایت 2 ایتکو پرس هم اکنون به همراه  خانواده اش در حالی با جیب خالی و قرض و بدهکاری به دنبال دوا و درمان در جهنم سرمایه و اسلام سرگردان است که نیاکان مدیر ایتکو پرس و فرزانه پور مدیر تولید پنهانی و مزورانه در تبانی با ادارات کار و بیمه حکومت جانیان اسلامی به دنبال اخراج این کارگر مصدوم هستند .

سایت 2 ایتکو پرس با بیش از 100 نفر کارگر قرار دادی و سفید امضا، با قرار دادهای یکطرفه و دستمزدهای 303 هزار تومانی در 2 شیفت 8 ساعته کاری تا 12 شب واقع در کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج از مراکز پرسی ایران خودرو میباشد .

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٨ تير ١۳۸۹ – ٢٩ ژوئن ۲۰١۰