کارگران ایتکو پرس ایران خودرو
یک پیشروی، یک موفقیت !

بنا به خبر دريافتى٬ بر اثر اعتراضات مکرر و مخالفتهای کارگران علیه کار پیمانکاری، به دنبال عقب نشینی "نیاکان" مدیر ایتکو پرس در برابر خواست کارگران٬ در چند روز گذشته 50 نفر از کارگران پیمانکاری از حالت کار پیمانکاری خارج و با خود ایتکو پرس قراردادهای کار منعقد نموده اند.

بر اثر این تغییر موقعیت شغلی بطور متوسط 50 هزار تومان به دستمزدهای کارگران اضافه شده و کارگران نسبت به قبل از درجه اى امنیت شغلی برخوردار شده اند. این موفقیت کارگران پیمانی را تشویق نموده تا هرچه بیشتر بر لغو کار پیمانکاری پافشاری نمایند. موفقیت کارگران ارزشمند است اما این اکیدا کافی نیست. کار پیمانکاری و قراردادی موقت بخشی از سیاستهای سراسری سرمایه داران و حکومت اسلامیشان براى تشديد استثمار کارگران است. مادام که سرمايه دارى بعنوان يک نظام ضد کارگر و يک سيستم بردگى مزدى برجاست٬ طبقه کارگر خواهان لغو کار پيمانى و قراردادهای اسارتبار و استخدام مستقيم توسط شرکتها و برخوردارى بدون تبعيض از حقوق کار و امنيت شغلى هستند و براى بهبود مرتب اين چهارچوبها تلاش ميکنند.

سایت 1 و 2 ایتکو پرس با بیش از 1500 کارگر قراردادی و سفید امضا با دستمزدهای 300 هزار تومانی و 3 شیفت کاری از جمله مراکز پرسی ایران خودرو است.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٩ مرداد ١۳۸۹ – ١٠ اوت ۲۰١۰