عليه حضور احمدى نژاد تير خلاص زن
رئيس دولت شکنجه و تجاوز در نيويورک اعتراض کنيد!

احمدى نژاد براى شرکت در اجلاس سازمان ملل عازم نيويورک است. از سازمانى که امثال احمدى نژادها را بعنوان "نماينده مردم" ميپذيرد و به آنها تريبون ميدهد تا از دنيا طلبکار شوند٬ انتظارى نيست. از دولتهائى که با غرولند بدتر از احمدى نژادها را تر و خشک کردند و ماموريت شان امضاى  چند قرارداد براى کمپانيهاى سرمايه دارى است انتظارى نيست. ما نه مشاور سياسى ميزبانان مرتجع سازمان ملل هستيم و نه ميهمانان مرتجع ترى مانند احمدى نژاد.

اما يک حقيقت ساده وجود دارد که جهان نميتواند رويش را از آن برگرداند: احمدى نژاد رئيس جمهور دولتى آدمکش و ضد آزادى است. او کسى است که فقط در چند ماه اخير فرمان تير و تجاوز و قتل زير شکنجه تعداد زيادى را صادر و اجرا کرده است. او رئيس مافياى متجاوزين و شکنجه گران و قاتلين حرفه اى است. او کسى است که جوانان ١٧ تا ٢۵ ساله را تکه پاره کرد تا حکومت اسلامى بتواند براى دنيا قلدرى کند. سازمان ملل و دولتهاى مشابه شايد تسليم حکومت احمدى نژادها بشوند اما مردم ايران نشدند. هر دولتى که صريح و بدون ابهام جنايات جمهورى اسلامى را محکوم نميکند٬ هر دولتى جمهورى اسلامى را برسميت ميشناسد و عناصر و سران آنرا در مجامع جهانى ميپذيرد٬ تلويحا کنار جمهورى اسلامى و بر عليه مبارزه مردم ايران براى نفى اين ارتجاع قرون وسطائى است.

روى سخن ما با مردم آزاده دنيا است. براى سفر احمدى نژاد همين مردم بايد بلند شوند و نيويورک و جهان را به صحنه اعتراض تبديل کنند. خواستهاى اردوى آزادى و برابرى ساده و روشن است: دولت جمهورى اسلامى را از تمام نهادهاى جهانى بيرون کنيد! از يک جناح حکومت براى بقاى اين نظام حمايت نکنيد! احمدى نژاد و سران حکومت مسببين جنايت عليه مردم بيدفاع هستند. آنها را طبق قوانين موجود بين المللى دستگير و محاکمه کنيد! روابط سياسى و ديپلماتيک با جمهورى اسلامى را قطع کنيد! سفارتخانه هاى رژيم را ببنديد! حسابهاى بانکى عناصر جمهورى اسلامى را مسدود کنيد! 

ايرانيان آزاديخواه خارج کشور!
زمين را زيرپاى احمدى نژاد و کل جمهورى اسلامى در نيويورک داغ کنيد! همه جا عليه جمهورى اسلامى به اين مناسبت تظاهرات و اعتراض برپا کنيد! سياست مماشات با جمهورى اسلامى را از هر سو افشا و عقب برانيد! خواهان آزادى بيقيد و شرط کليه زندانيان سياسى شويد! صداى مردم آزاديخواه ايران و مبارزه براى آزادى و برابرى و رفاه شويد!

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

٢١ سپتامبر ٢٠٠٩ ٣٠ شهريور ١٣٨٨